[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
མང་ཚོགས་ལ་འབབ་འཕར་ཡོང་བ་བྱས།
ལྟ་ན་སྡུག་པའི་ལྷ་ཉིང་གཞུང་ལམ།

སྣོད་བཅུད་བགྲོད་ལམ་དང་། ལྗང་མདོག་བར་ཁྱམས། མཛེས་ལྗོངས་ལམ་ཆེན་ལ་སོགས་གྲགས་པའི་ལྷ་ཉིང་རིམ་མཐོའི་གཞུང་ལམ་རྒྱུད་དུ་ནམ་མཁའ་སྔོ་ཞིང་དྭངས་བ་དང་་་

བྱིས་གྲོང་ལ་དྲོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཁེངས།