[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་ཚ་རླབས་འཕྱུར། དྲོ་འཇམ་ཉི་འོད་འཚེར་བའི་ཡུལ་དེ་སྐྱིད།

2018ལོའི་ཟླ་11ཚེས་1ཉིན་ནས་འདི་ལོའི་ཟླ་3ཚེས་15ཉིན་བར་དགུན་དུས་བོད་དུ་ཡུལ་སྐོར་བྱེད་པའི་གཟིགས་སྐྱོང་སྲིད་ཇུས་བཏོན་ཏེ་རིན་གོང་དེ་བས་ཁེ་བ་དང་ཞབས་ཞུ་དེ་་

ཡུལ་སྐོར་བ་སྔོན་མ་ནས་རང་དགར་ཇོ་རིའི་རི་འཛེག་སྒར་ས་ཆེ་མོར་བསྐྱོད་ཆོག་གི་མེད།

ཇོ་རིའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་དོ་དམ་ཅུས་ཀྱིས་གསར་འགོད་པར་མཁོ་འདོན་བྱས་པའི་སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཀྱི་མཚོན་རིས་ལས་མངོན་གསལ། སྲུང་སྐྱོང་ཁུལ་གྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བོད་

བོད་ཀྱིས་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་རིང་ཡུལ་སྐོར་བར་སྣེ་ལེན་ཞུ་བའི་མི་གྲངས་

2019ལོའི་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་དང་ལུགས་རྙིང་ལོའི་དཔྱིད་གསར་དུས་ཆེན་ཉིན་གཅིག་ལ་འཁེལ་བས་བོད་དུ་ངལ་གསོ་ཉིན་10བཞག་ཡོད། ཚེས་14ཉིན། གསར་འགོད་པར་བོད་་

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com