[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་རྨང་བརྟན་དམངས་ཕན་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ཏང་འཛུཌ་སྐྱོང་དང་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་གསོན་ཤུགས་འཕེལ་བར་བྱེད་པ།

ཤང་གྲོང་དར་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ལག་ལེན་ནན་པོ་བསྟར་ནས།“ཞིང་གསུམ”ལས་དོན་ཏན་ཏིག་སྒྲུབ་ཆེད། སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་རྨང་བརྟན་དམངས་ཕན་གཞུང་ལས་ཁང་གིས་ཏང་འཛུགས་སྐྱོང་བྱ་རྒྱུ་གཙོ་ཁྲིད་དུ་བྱས་ཏེ།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་གིས་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ཀྱི་འཐབ་ཇུས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཤུགས་ཆེན་བཏང་བ། སྔོ་ཞིང་དྭངས་པའི་རི་ཆུ་གསེར་རི་དངུལ་རི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་བརྟན་པོར་འཛུགས་པ་དང་ལག་ལེན་བསྟར་ཏེ་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་ཡག་པོ་ནི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་གྱི་ལེགས་ཆ་ཆེ་

རྩྭ་མདའ་རྫོང་གི་ཕྱུག་འགྱུར་སྣེ་ཁྲིད་པ་ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ་ཀྱི་སྐོར་བཀོད་པ། རྩྭ་མདའ་རྫོང་གི་འབྲོག་པ་ཚེ་དབང་བསམ་གྲུབ་ལ་དཀའ་ངལ་ཁྱད་བསད་དང་དཔའ་མི་ཞུམ་པའི་ལས་གཏོད་ཀྱི་སྙིང་སྟོབས་ལྡན། ཏང་གི་དམངས་ཕན་སྲིད་ཇུས་རབ་དང་རིམ་

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com