[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
གྲ་ནང་རྫོང་གི་གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་གིས་རྨང་བརྟན་དམངས་ཕན་གྱི་ལས་དོན་ཏན་ཏིག་བསྒྲུབས་པ།

གྲོང་ཚོ་དང་དུད་ཚང་དུ་བསྐྱོད་ནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོགས་བྱས་ཤིང་། གྲོང་སྡོད་ལས་དོན་རུ་ཁག་ཁག་གིས་འཚམས་འདྲི་དང་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་མང་ཚོགས་དང་སྙིང་གཏམ་ཤོད་རེས་ཀྱིས་་་

ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི“གཉལ་གཞུང”ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་བཞོན་མ་ར་བ་དངོས་སུ་སྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པ། ཉེ་ཆར། ལྷུན་རྩེ་རྫོང་གི“གཉལ་གཞུང”ཚད་གཞི་ཅན་གྱི་བཞོན་མ་གསོ་ཚགས་ར་བའི་རྣམ་གྲངས་དངོས་སུ་སྐྲུན་འགོ་ཚུགས་པ་རེད།

ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་རྩྭ་འདེབས་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་གསར་པ་འཚོལ་ཞིབ་བྱས་པའི་དངོས་བྲིས། ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་རིང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གཟན་རྩྭ་འདེབས་རྒྱུ་ལས་རིགས་སུ་བརྩི་བ་དང་། གཟན་རྩྭར་བརྟེན་ནས་ཕྱུགས་རིགས་གསོ་བའི་རྩྭ་འདེབས་འབྲོག་ལས་འཕེལ་རྒྱས་་་

ཐབས་ཤེས་བཟང་པོ། འཕོ་འགྱུར་གསར་པ།

ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་སྤོ་བོ་རྫོང་ཡིད་འོང་ཇ་ར་ནི་ཡིད་འོང་རྒྱལ་ཁབ་ས་གཤིས་སྤྱི་གླིང་གི་ལྟེ་བའི་ཁུལ་དུ་གནས་ཡོད། ཀོང་ཏུང་ཞིང་ཆེན་གཞུ...

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com