[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་འབྲེལ་ཡོད་སྡེ་ཚན་གྱི་ཏང་ཡོན་ལས་བྱེད་པར་ཆེད་དོན་ཏང་གི་སློབ་ཚན་འཆད་ཁྲིད་གནང་བ།

ཆེད་དོན་ཏང་གི་སློབ་ཚན་ཐོག་དང་ཐོག་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེས་མི་རིགས་ཁག་གི་ལས་བྱེད་པ་དང་ལས་བཟོ་ཚོར་སྤྱི་ཁྱབ་ཧྲུའུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིང་དང་ཏང་ཀྲུང་དབྱང་གི་བྱམས་བརྩེའི་འཚམས་འདྲི་བརྒྱུད་བསྒྲགས་གནང་བ་དང་།

ཆེ་དགྲ་ལྷས་ཧྥུའུ་ཅན་དང་ཁྲུང་ཆིང་གི་བོད་སྐྱོར་ལས་བྱེད་པ་དང་བཞུགས་མོལ་གནང་བ།

ཆེ་དགྲ་ལྷས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྲིད་གཞུང་དང་ཧྲུའུ་ཅི་ཝུའུ་དབྱིང་ཅེ་དང་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཁག་གི་མི་དམངས་ཀྱི་ཚབ་ཞུས་ཏེ་ཧྥུའུ་ཅན་ཞིང་ཆེན་གྱིས་དུས་ཡུན་རིང་པོའི་ནང་བོད་ལ་སེམས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་རེད།

རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་བདེ་འཇགས་བཀོད་འདོམས་པུས་བརྙན་ལམ་བཀོད་གཏོང་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ།

ཏིང་ཡེ་ཤན་གྱིས་ཉེ་བའི་དུས་ཚོད་ནང་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་ཁག་དང་སྡེ་ཚན་ཁག་གིས་སྤྱི་ཚོགས་བརྟན་ལྷིང་སྲུང་སྐྱོང་ལས་དོན་སྐོར་གྱི་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཏང་ཨུད་དང་སྲིད་གཞུང་གི་ཐབས་ཇུས་བཀོད་སྒྲིག་ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་ནན་ཏན་བྱས་ཏེ།

《ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རྩལ་འབྲས་བུ་དངོས་སྒྱུར་ལ་སྐུལ་འ...

དོན་ཚན་དང་པོ། ཚན་རྩལ་གྱི་འབྲས་བུ་རྣམས་དངོས་ཡོད་ཀྱི་ཐོན་སྐྱེད་ནུས་ཤུགས་ལ་སྒྱུར་ཐུབ་རྒྱུར་སྐུལ་འདེད་བཏང་ནས་ཚན་ར...

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོཌ་ཆེན་རྒྱུན་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྤྱི...

《<ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚན་རྩལ་འབྲས་བུ་དངོས་སྒྱུར་ལ་སྐུལ་འདེད་གཏོང་རྒྱུའི་བཅའ་ཁྲིམས་>ལག་བསྟར་...

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com