དབུ་ཤོག>སྲིད་དོན།
 • ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་སྤེལ་བའི་རིམས་ནད་སྐོར་གྱི་སྤྱི་བསྒྲཊ་ཨང་28པ།

 • ཡོང་ཁུངས།  བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་བོད་ཡིག་སྨྱན་སྦྱོར།   |     སྤེལ་དུས།  2022-08-22

  ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས།

  【2022】 ཡིག་ཨང་28པ།

  དང་པོ། ནད་དུག་འགོས་མཁན་ཁྱབ་ཚུལ།

  ཟླ་8ཚེས་21ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་ནད་དུག་འགོས་པ་195མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་26དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་169ཡོད་པ་རེད། དེའི་ཁྲོད།

  (གཅིག) ཁྲེང་ཀོན་ཆུས(རིག་གནས་བསམ་བཀོད་གླིང་ཚུད་པ)སུ་ཉིན་དེ་རང་དུ་ནད་དཔེ་93(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་26དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་67)མང་དུ་ཕྱིན་པ།

  (གཉིས) མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་དུ་ནད་དཔེ་102(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་102)མང་དུ་ཕྱིན་པ།

  གཉིས་པ། ཉེན་ཁའི་ཁུལ་དབྱེ་བ།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་འབྲིང་ཁུལ་དབྱེ་བའི་ཚད་གཞི་དང་ནད་དུག་འགོས་མཁན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིགས་ནས། ཟླ་8ཚེས་21ཉིན་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་291དང་ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་75དབྱེ་ཡོད། 【རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་མཉམ་འགོག་མཉམ་སྡོམ་ལམ་སྲོལ་གྱི《ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གསར་པའི་གློ་ཚད་འགོག་ཟོན་ཇུས་གཞིའི(དཔར་གཞི་དགུ་པ)》འབྲེལ་ཡོད་གཏན་འབེབས་གཞིར་བཟུང་། ཟླ་8ཚེས་22ཉིན་ནས་བཟུང་གནས་ཆུང་ཁྲོམ་གཞུང་གི་གནས་ཆུང་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་སྒོ་རྟགས་ཨང་67པ་ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་ནས་ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་དུ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་པ་དང་། རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྩིས་བཤེར་ཐིང་དང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རྩིས་བཤེར་ཐིང་འཚོ་སྡོད་ཁུལ་སྟར་པ་གཉིས་པའི་ཚན་པ་གཉིས་པ་ཉེན་ཁ་ཆུང་བའི་ཁུལ་དུ་ལེགས་སྒྲིག་བྱས་ཡོད】ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་ཏེ།

  (གཅིག) ཁྲེང་ཀོན་ཆུས།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་199ཡོད་པ་སྟེ།

  1.སྔགས་པ་གླིང་ཁ་སྡེ་ཁུལ།

  2.མངའ་རིས་ཞིང་ལས་དངུལ་ཁང་གི་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བཟོའི་རྟེན་གཞི།

  3.བར་སྐོར་ཁྲོམ་གཞུང་ཤར་མའི་སྒོ་རྟགས་ཨང་12པ་དགའ་བྲང་སྒོ་ར་ཆེ་མོ།

  4.བརྒྱད་གཅིག་བྱང་ལམ་ཏ་ཨན་སྤྱི་ཤག

  5.བརྒྱད་གཅིག་ལམ་རུའུ་ཅཱ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  6.བརྒྱད་གཅིག་ཞིང་རའི་ཁུལ་ཆུང་།

  7.བརྒྱད་གཅིག་སྡེ་ཁུལ།

  8.བྲག་རི་ཁུག་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་4པའི་ལེ་པའེ་ལུང་ཐང་ཆེན།

  9.གྲོང་ཁྱེར་བྱང་འདབས་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ཁུལ་ཆུང་།

  10.པེ་ཅིང་ཤར་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་16པ་བར་སྐོར་ཚོང་ཁྲོམ།

  11.པེ་ཅིང་ཚོད་ལྟའི་སློབ་འབྲིང་།

  12.པེ་ཅིང་ནུབ་ལམ་ཧྲུན་ཐུང་ཁང་ཆེན།

  13.པེ་ཅིང་ནུབ་ལམ་བཀྲ་འབྲུག་ཚོང་ཁང་།

  14.པེ་ཅིང་དཀྱིལ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་29པ་རི་ཆུ་མགྲོན་ཁང་།

  15.པི་ཀྲེ་ཡ་མགྲོན་ཁང་།

  16.གཙང་འགྲམ་ལམ་གཙང་གསུམ་ཁྱིམ་གཞིས།

  17.ཚལ་གུང་ཐང་དཔལ་སྡིངས་གྲོང་ཚོ།

  18.ཚལ་གུང་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་ཚལ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ།

  19.ཚལ་གུང་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་ཚལ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པ།

  20.ཚལ་གུང་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་དྲིན་ཚོར་གླིང་ཁུལ་ཆུང་།

  21.ཚལ་གུང་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་ཧྲུའུ་ཧྲན་ཅུན།

  22.ཚལ་གུང་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་ཐའེ་ཞི་ཡུས་ཐིང་།

  23.ཚལ་གུང་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་འཕྲོད་བསྟེན་ཁང་སྤྱི་ཤག

  24.ཚལ་གུང་ཐང་རུའུ་ཅཱ་དབྱིས་ཅུས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  25.གཙང་རལ་ལྷོ་ལམ་ཤིན་ཤིས་མགྲོན་ཁང་།

  26.གཙང་ར་སྡེ་ཁུལ།

  27.ཇ་རྟ་ཁྱིམ་ཚང་མགྲོན་ཁང་།

  28.ཆབ་མདོ་དོན་གཅོད་ཁྲུའུ།

  29.ཆབ་མདོ་འགྲིམ་འགྲུལ་ཅུས་ཀྱི་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བཟོའི་རྟེན་གཞི།

  30.ཁྲོམ་གཟིགས་སྒང་ཚོང་ར།

  31.ཁྲོན་ཕེང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ཆེ་མོ།

  32.ཚེ་མཆོག་གླིང་གྲོང་ཚོ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པ(ཚེ་མཆོག་གླིང་གྲོང་ཚོའི་ཉེན་དོན་ཁང་གི་ལྷོ་ངོས་དང་། ཧུའེ་ཀུའུ་ལམ་ཆེན་གྱི་ཤར་ངོས། གྲོང་དཀྱིལ་ཆུ་ལོག་གཤོང་ལམ)

  33.ཚེ་མཆོག་གླིང་གྲོང་ཚོའི་ལས་མིའི་སྤྱི་ཤག་ཁུལ་ཆུང་གི་ཐོག་བརྩེགས་ཁང་ཆེན་3པ།

  34.ཚེས་གསུམ་ཐང་ཤར་ལམ་བདེ་སྡོད་གླིང་བཅུ་པ།

  35.ཚེས་གསུམ་ཐང་བཀྲ་ཤིས་ཁུལ་ཆུང་།

  36.ཚེས་གསུམ་ཐང་ཁུལ་ཆུང་།

  37.དན་བག་སྡེ་ཁུལ།

  38.བདེ་སྐྱིད་དཀྱིལ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་7པའི་ཧྲུའུ་ཧྲང་ཁེ་ལྗོངས་གཟིགས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  39.བདེ་སྡོད་གླིང་དྲུག་པ།

  40.བདེ་སྡོད་གླིང་བདུན་པ།

  41.གློག་བརྙན་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ཁུལ་ཆུང་།

  42.གྲོང་ཤར་ཨང་དང་པོ།

  43.གྲོང་ཤར་དབན་ཏ་ཚོང་ར།

  44.གྲོང་ཤར་བདེ་སྡོད་གླིང་གསར་པ།

  45.ཏུང་ཡའོ་ཐང་ཆེན།

  46.གདོང་རྩེ་ཟུར་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་3པ།

  47.དོག་སྡེ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་29པ།

  48.དོག་སྡེ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་3པ།

  49.དོག་སྡེ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་66པ།

  50.དོག་སྡེ་ལམ་ཀེ་ལིང་ཧའོ་ཐའེ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  51.དོག་སྡེ་ལམ་འཕྲུལ་གློག་ཁུལ་ཆུང་།

  52.དོག་སྡེ་ལམ་ཡུས་ཅིང་སྤྱི་ཤག

  53.རྡོ་སེང་གེ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་44པའི་ཧྲེན་ལི་དུས་རབས་ཚོང་ར།

  54.འོ་བརྒྱལ་ཐང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

  55.འོ་བརྒྱལ་ཐང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ།

  56.འོ་བརྒྱལ་ཐང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་ཆུང་དྲུག་པ།

  57.ཧྥེ་ཚུའེ་དབན་ཁུལ་ཆུང་།

  58.ཧྥེང་ཡོན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ཆེ་མོ།

  59.གར་པ་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་ཚོ་ཨུ་ལྷན་གྱི་བྱེད་སྒོ་ཁང་།

  60.གར་པ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པའི་སྒེར་ཁང་།

  61.དགའ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ཁུལ་ཆུང་།

  62.དགའ་སྐྱིད་ཁུལ་དྲུག་པ།

  63.དགའ་སྐྱིད་ཁུལ་ཆུང་།

  64.ཀརྨ་དགོན་གསར་ཁྲོམ་གཞུང་གི་ལམ་བྱང་སྡེ་ཁུལ།

  65.ཀརྨ་དགོན་གསར་མངགས་གཏོང་ཁང་གི་འཚོ་སྡོད་ཁུལ།

  66.ཀརྨ་དགོན་གསར་སྡེ་ཁུལ།

  67.སྒང་སྡོད་ཁུལ་ཆུང་།

  68.སྒང་འཁོར་ལམ་སྒོ་རྟགས་3པའི་སེམས་སྐྱིད་ཀུང་སི།

  69.སྐུ་ལྷ་དར་གདོང་གསོལ་མགྲོན་ཁང(འདམ་ར་ནུབ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་70པ)

  70.སྐུ་འབུམ་ཐང་ལམ་ཡང་ཁྲེང་ཐང་ཆེན།

  71.སྐུ་འབུམ་ཐང་ཁུལ་ཆུང་།

  72.ཁ་བཏགས་གཙང་འགྲམ་མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར།

  73.ཁ་བཏགས་བདེ་སྐྱིད་ཁུལ་ཆུང་།

  74.ཧའེ་ཏེན་སློབ་ཆུང་།

  75.འགག་སྒོའི་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བཟོའི་རྟེན་གཞི།

  76.ཧའེ་ཧུང་སྤྱི་ཤག

  77.ཧན་ལིན་ཡོན་ཁུལ་ཆུང་།

  78.དར་དམར་ཤར་ལམ་གྲོང་ཤར་སྡེ་ཁུལ་རྙིང་པའི་ཁ་སྤྲོད་ཀྱི་ཤང་ཧྭ་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  79.དར་དམར་ཤར་ལམ་ལྷག་ཆུང་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  80.དར་དམར་ནུབ་ལམ་ཁ་བཏགས་པའོ་ཧྥ་ཡོན།

  81.དར་དམར་ནུབ་ལམ་མོང་ཧྭ་གླིང་སྤུས་དག་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  82.ཧུང་ཧྥ་ཉི་ཧྲེང་ཧྥུང་ཡུས་ཁུལ་ཆུང་།

  83.ཧུང་ཧྲེང་ཁུལ་ཆུང་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ།

  84.ཧུང་ཧྲེང་ཁུལ་ཆུང་དུས་ཐེངས་དང་པོ།

  85.ཧུང་ཧྲེང་ཉི་འོད་ཉེན་རྟོག་པའི་བདེ་སྡོད་གླིང་།

  86.མེ་ཤུགས་གློག་ཁང་ཁུལ་ཆུང་།

  87.རྗེ་འབུམ་སྒང་ཁྲོམ་གཞུང་ཚེ་སྨོན་གླིང་སྲང་ལམ་གསུམ་པ།

  88.རྗེ་འབུམ་སྒང་སྡེ་ཁུལ།

  89.སྐྱིད་རས་ཁྲོམ་གཞུང་སྦྲ་ནག་ཞོལ་སྡེ་ཁུལ།

  90.སྐྱིད་རས་ཁྲོམ་གཞུང་སྐྱིད་རས་སྡེ་ཁུལ་ཕྱག་འཚལ་སྒང་སྒོ་རྟགས་ཨང་21པ།

  91.སྤྱི་སོ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པ།

  92.སྤྱི་སོ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོའི་སྒོ་རྟགས་ཨང་42པ།

  93.སྤྱི་སོ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོའི་སྣེ་ལེན་ཁང་།

  94.ཅི་ཀྲེ་སྤྱི་ཤག

  95.རྒྱ་མཚོ་ཁུལ་གསར་དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ལས་ཡུལ།

  96.རྒྱ་མཚོ་ཁུལ་ཆུང་གསར་པ།

  97.ལྕགས་རོང་སྡེ་ཁུལ།

  98.ཅ་ཧོ་ལི་ཅིང་ཁུལ་ཆུང་།

  99.ཅ་ཞི་སྤུས་དག་མགྲོན་ཁང་།

  100.ཅེ་སྨི་ནཱ་གློག་སྐས་སྤྱི་ཤག

  101.ཅིན་སྒང་གྲོང་ཁུལ་ཆུང་།

  102.གསེར་སྙེ་སྡེ་ལས་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།

  103.བཅིངས་འགྲོལ་ནུབ་ལམ་ཁྲོམ་གཞུང་།

  104.ཅིན་ཅང་ཀྲི་ཤིང་ཧྲང་ཧའེ་ཁང་ཆེན།

  105.དམག་དམངས་ལམ་དབན་ཤིང་སྤྱི་ཤག

  106.ཚན་རྩལ་ཐིང་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བཟོའི་རྟེན་གཞི།

  107.གཏེར་ལས་འཕེལ་རྒྱས་སྤྱི་ཁྱབ་ཀུང་སིའི་འཚོ་སྡོད་ཁུལ(གྲྭ་བཞི་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་14པ)

  108.ལྷ་ས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གི་འཚོ་བའི་ཁུལ།

  109.ལྷ་ས་ཚོད་ལྟའི་སློབ་ཆུང་།

  110.ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནག་ཆུ་མཐོ་རིམ་སློབ་འབྲིང་གསུམ་པ།

  111.ལྷ་ས་དགོང་དྲོའི་ཚགས་པར་གྱི་བརྡ་ཆ་ལས་སྒོའི་ལྟེ་གནས།

  112.ལྷ་ས་སློབ་འབྲིང་།

  113.ལན་ཙེ་སྤྱི་ཤག

  114.རྣམ་སྲས་བདེ་སྡོད་གླིང་།

  115.རྣམ་སྲས་མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་ཁུལ་བཅུ་པ།

  116.རྣམ་སྲས་ཁུལ་དགུ་པ།

  117.རྣམ་སྲས་ཁུལ་བཅུ་གཅིག་པ།

  118.ངལ་རྩོལ་མི་དམངས་རིག་གནས་ཕོ་བྲང་གི་འཚོ་སྡོད་ཁུལ།

  119.གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་7པ།

  120.གླིང་སྐོར་ཤར་ལམ་སྲམ་ལམ་དང་པོའི་སྒོ་རྟགས་ཨང་3པ་ཆུ་བེད་ཆུས་ཁུལ་ཆུང་།

  121.ཀླུ་སྒུག་སྡེ་ཁུལ་རྡོ་སེང་གེ་ལམ་གྱི་ཤར་ངོས(གྲོང་ཁུལ་རྙིང་པ)

  122.ནོར་སྟོད་སྡེ་ཁུལ།

  123.མུ་ཏིག་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  124.མལ་གྲོའི་ལྡུམ་ར།

  125.རྨེ་རུ་སྲང་ལམ་ཀེའུ་ཧྲན་ཡོན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  126.རྔ་ཆེན་ཁྲོམ་གཞུང་ཉི་འོད་གྲོང་ཁྱེར་ཁུལ་ཆུང་།

  127.རྔ་ཆེན་ལམ་པད་རོང་ཁུལ་ཆུང་།

  128.སྣ་རུ་སྡེ་ཁུལ།

  129.ཉི་སྐྱིད་གླིང་ཁུལ་ཆུང་།

  130.ཉི་དྲོ་གླིང་ཁུལ་ཆུང་།

  131.ཉང་བྲན་ཁྲོམ་གཞུང་ཚོགས་ཆུང་3པའི་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  132.ཉང་བྲན་ཁྲོམ་གཞུང་སྦྱར་བཞི་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་5པ།

  133.ཉང་བྲན་ཁྲོམ་གཞུང་རིན་ཆེན་ཚལ་ཚོགས་ཆུང་2པ།

  134.ཉང་བྲན་ལམ་གློག་ཤུགས་ཁུལ་ཆུང་།

  135.ཉང་བྲན་ལྷོ་ལམ་སྒོ་རྟགས་15པའི་གོ་ཧའོ་ཚོང་དོན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  136.ཞིང་སྤྱོད་རྒྱུ་ཆའི་མཛོད་ཁང་།

  137.ཕུ་མདོ་ཆུ་བེད་ལྟེ་བའི་ལས་གྲྭའི་ལྟེ་གནས་དོ་དམ་ཅུས།

  138.ཕིང་ཨན་ཁ་ལོ་བའི་སློབ་གྲྭ

  139.གནམ་གཤིས་ཅུས་བདེ་སྡོད་གླིང་།

  140.རླངས་འཁོར་རུ་ཁག་ལྔ་པའི་ཁུལ་ཆུང་།

  141.ར་མོ་ཆེ་སྡེ་ཁུལ།

  142.ར་མོ་ཆེ་ཞིང་དར་སྡོད་ཁང་ཁུལ་ཆུང་།

  143.མི་དམངས་དངུལ་ཁང་ལྷ་ས་ལྟེ་བའི་ཉིང་ལག་དངུལ་ཁང་།

  144.རུའུ་ཅ་གསོལ་མགྲོན་ཁང(དོག་སྡེ་ལྷོ་ལམ་དུ་ཡོད་པ)

  145.བོད་ལྗོངས་རྟེན་རྫས་བཤམས་མཛོད་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་རུའུ་ཅ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  146.རུའུ་དབྱི་གློག་སྐས་སྤྱི་ཤག(གཙང་རལ་ལྷོ་ལམ)

  147.བསམ་གྲུབ་ཁང་གསར་སྒོ་ར་ཆེ་མོ།

  148.སྐྱེ་ཁམས་གླིང་ལམ་ཚ་རོང་།

  149.ཧྲེང་ཁྲེང་ལི་ཏུའུ་ཁུལ་ཆུང་།

  150.ཧྲེང་ཡུས་གཙང་འགྲམ་ཁུལ་ཆུང་།

  151.རྡོ་ཟམ་སྲང་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་18པའི་སྒོ་ར་ཆེ་མོ།

  152.ཧྲུའུ་ཡོན་ཁུལ་ཆུང་གི་ནུབ་ཁུལ།

  153.ཁྲིམས་འཛིན་ཁུལ་ཆུང་།

  154.དར་དམར་འབྱོར་འབྲིང་དཔེ་སྟོན་ཁུལ་ཆུང་།

  155.དར་དམར་ཁུལ་ཆུང་།

  156.ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་ལྷོ་སྐོར་ལམ་ཤིན་ཁའེ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  157.ཉི་འོད་གླིང་ཕྲན་ལམ་དང་པོའི་ཁྲུན་རུང་ཡུལ་ཟོག་ཚོང་ཁང་།

  158.ཐེན་ཧའེ་ལམ་ཧོ་ཧྲུན་ཁུལ་ཆུང་།

  159.ཐེན་ཧྲུན་ཁུལ་ཆུང་།

  160.ཐལ་སྤུངས་སྒང་སྡེ་ཁུལ།

  161.གཅིག་འཛུགས་སྡེ་ཁུལ།

  162.མཐུན་སྒྲིལ་གྲོང་གསར།

  163.ཝན་ལི་ཅ་ཡོན་ཁུལ་ཆུང་།

  164.འོང་སྟོད་ཞིང་ཁ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་15པ།

  165.བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱི་ལྟག་སྒོའི་གླིང་རྒྱུད་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་5པ།

  166.བོད་ལྗོངས་གློག་འཛུགས་བདེ་སྡོད་ཁུལ་ཆུང་།

  167.བོད་ལྗོངས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཐིང་འགྲིམ་འགྲུལ་འཛུགས་སྐྲུན་རྣམ་གྲངས་ལག་རྩལ་དཔྱད་ཞིབ་ལྟེ་གནས།

  168.བོད་ལྗོངས་ཡུལ་སྐོར་ཐོག་ཁང་ཆེ་མོའི་ཤིས་ཨེན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  169.བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  170.བོད་ལྗོངས་མིན་ཧྲན་དངུལ་ཟམ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་ཆེ་མོ།

  171.བོད་ལྗོངས་ཞིང་འབྲོག་ཐིང་བདེ་སྡོད་ཁུལ་ཆུང་།

  172.བོད་ལྗོངས་སྦྲག་སྲིད་སྐྱེལ་འདྲེན་གྲོང་གསར།

  173.བོད་ལྗོངས་ལས་རིགས་ལག་རྩལ་སློབ་གླིང(ནོར་སྟོད་ནུབ་ལམ)

  174.གྲོང་ནུབ་མངགས་སྐྱེལ་ཀུང་སི་པེ་ཅིང་དཀྱིལ་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་57པ(གྲོང་ནུབ་གློག་འཕྲིན་ཀུང་སིའི་རྒྱབ་ཀྱི་ཁུལ་ཆུང)

  175.བོད་ཞིང་ཚོགས་པའི་ཁུལ་ཆུང་།

  176.ཤིས་ཨེན་གསོལ་མགྲོན་ཁང(ཁྲེང་ཀོན་ཆུས་ཅང་སུའུ་ལམ་དུ་ཡོད་པ)

  177.ལྷ་ཞབས་གླིང་ཕྲན་སྐྱེ་ཁམས་སྡོད་གནས་ཁུལ་ཆུང་།

  178.བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གསར་པའི་ལམ་གྱི་སྒོ་རྟགས་8པའི་ཁྲོན་ཆུང་ཙེང་དབྱང་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  179.བདེ་སྐྱིད་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ཁུལ་ཆུང་།

  180.བདེ་སྐྱིད་ཁྱིམ་གཞིས་ཁུལ་ཆུང་།

  181.གངས་འབྲུག་གཞིས་ཀའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  182.ཞོལ་གྲོང་གསར།

  183.གངས་ལྗོངས་མུ་ཏིག་གླིང་།

  184.ཉི་འོད་ཁྱིམ་གཞིས།

  185.དབྱི་ཧྲེན་ཡོན་ཁུལ་ཆུང་།

  186.གཡུ་ལོ་ཤར་མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར།

  187.གཡུ་ཐོག་ལམ་ཁྲུན་ཆིའུ་ཧྥུའུ་དབྱང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  188.ཡུས་ཤིན་ཚོང་དོན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  189.ཡུན་ལུང་མགྲོན་ཁང་།

  190.ཡུན་ཧྲེང་དུས་བཞི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  191.རྩེད་ཐང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  192.གྲྭ་བཞི་ལམ་སྒོ་རྟགས་12པ།

  193.གྲྭ་བཞི་ལམ་ཁུལ་ཆུང་།

  194.གྲྭ་བཞི་དགོན་པའི་བྱང་ཁུལ་གྱི་4—6

  195.གྲྭ་བཞི་ཁྲོམ་གཞུང་གཤོངས་དགའ་ཚོགས་ཆུང་བཅུ་པའི་སྒོ་རྟགས་ཨང་25པའི་ཧྥུའུ་ཡོན་སྤྱི་ཤག

  196.གྲྭ་བཞི་སྡེ་ཁུལ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྲང་ལམ་བཞི་པའི་1—35

  197.གྲྭ་བཞི་གྲོང་གསར་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར།

  198.རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་ཁང་གཉིས་པའི་ལྟག་སྒོ།

  199.རང་སྐྱོང་ལྗོངས་འཆར་འགོད་ཁང་།

  ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་28ཡོད་པ་སྟེ།

  1.གྲོང་བྱང་ཞིམ་ཟས་གྲོང་།

  2.ཚེས་གསུམ་ཐང་གྲྭ་བཞི་བྱང་ལམ་ཅིང་ཤིའུ་ཐེན་ཞ་ཐོག་སོ་གཉིས་པའི་མཚོ་ལྷ་ཟ་ཁང་།

  3.བསྟན་རྒྱས་གླིང་ལམ་སྒོ་རྟགས་18(བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་སྒེར་ཁང་)

  4.བསྟན་རྒྱས་གླིང་ལམ་ཡཱ་ལ་སོའོ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  5.བསྟན་རྒྱས་གླིང་ལམ་འོད་ཟེར་སྒམ་ཆུང་ཇ་ཁང་།

  6.འདམ་ར་ཤར་ལམ་ཧྲུའུ་དབྱི་ཤང་གྲོད་པའི་རྒྱ་ཁོག་ཟ་ཁང་།

  7.བདེ་སྐྱིད་དཀྱིལ་ལམ་བློན་པོ་གསེར་ཆེན་ཨར་ཁང་།

  8.དོག་སྡེ་ལམ་སྒོ་རྟགས་45

  9.ཀུན་བདེ་གླིང་མཁའ་ཁྲོམ་ཐོག་སོ་གསུམ་པའི་ཀུའེ་ཀོ་ཚྭ་སྦྱངས་ཤ་སྒྲིལ།

  10.ཅང་སུའུ་ལམ་ཆེན་ཚ་རོང་ཀླུ་ཐུག་ཇ་ཁང་།

  11.ཅང་སུའུ་ལམ་ཆེན་དར་དམར་ནུབ་ལམ་རོལ་རྩེད་གླིང་བུ་བཅོལ་ཁང(ཤར་འདབ་ཁུལ)

  12.ལྷ་ས་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  13.གླིང་སྐོར་བྱང་ལམ་དབུན་ཀྲའུ་ཚོང་གྲོང་།

  14.རྔ་ཆེན་ལམ་སྒོ་རྟགས་63པའི་སྣ་འཛོམས་དཔེ་ཚོང་ཁང་།

  15.ཉང་བྲན་བྱང་ལམ་གྲོང་བྱང་ཙོ་ཨེན་གྱོན་ཆས་ཚོང་ཁང་།

  16.ཉང་བྲན་བྱང་ལམ་ཕེ་ལེ་ཧན་བྷའོ་བག་ལེབ་ཚོང་ཁང་།

  17.ཉང་བྲན་བྱང་ལམ་སུའེ་ཀྲེ་ཁང་སྨན་རྫས་ཚོང་ཁང་།

  18.ཉང་བྲན་ལམ་བདེ་སྐྱིད་གྲོང་གསར།

  19.སེ་ར་བྱང་ལམ་གནས་གྲོང་མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར།

  20.མཐུན་སྒྲིལ་གྲོང་གསར་བྱང་སྒོའི་འདམ་ར་དཀྱིལ་ལམ་བདེ་ཅུའི་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  21.ནུབ་ཁུལ་ལས་ཤག་སྟར་པ་6པའི་ཚན་པ་དང་པོ།

  22.གཡག་མགྲོན་ཁང་།

  23.ཀྲི་ཀྲའོ་ཐོན་ལས་གླིང་ཁུལ་དབྱང་ཧྲང་མི་ཁྱིམ།

  24.རང་སྐྱོང་ལྗོངས་བསྡོམས་རྩིས་ཅུས།

  25.རང་སྐྱོང་ལྗོངས་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ཐིང་།

  26.བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་འགུ་རོ་ཟམ་པའི་སྲེག་ཟས་ཁང་།

  27.གཙང་རལ་བྱང་ལམ་ཧྲུའུ་ཡོན་ཁུལ་ཆུང་སྟར་པ་9པའི་ཚན་པ་དང་པོ།

  28.བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན(རྔ་ཆེན་སློབ་ཁུལ་དང་ཝ་པ་གླིང་སློབ་ཁུལ)བཅས་རེད།

  (གཉིས)སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་ཆུས།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་51ཡོད་པ་སྟེ།

  1.པེ་ཅིང་ལམ་ཆེན་གཉིས་གཏོད་ལྟེ་གནས་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་སྤྱི་ཤག

  2.གདོང་དཀར་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་3.4.5པ།

  3.གདོང་དཀར་དུས་རབས་ཐང་ཆེན་ཁུལ་ཆུང་།

  4.སྟོད་ལུང་ཁྲལ་དོན་ཅུས།

  5.སྟོད་ལུང་རྒན་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བཟོའི་རྟེན་གཞི།

  6.སྟོད་ལུང་ཝེ་ཡེ་ནཱ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  7.ཧྥུའུ་ཏུང་ཐུམ་སྒྲིལ་EPCརྣམ་གྲངས་པུའུ།

  8.སྒང་བདེ་གླིང་སྡེ་ཁུལ་ཡུང་ཧྲུན་ཟོག་འགྲེམས་གླིང་།

  9.ས་མཐོའི་གློག་ཤུགས་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས།

  10.ཧའེ་ལེང་ཕོ་བྲང་ཁུལ་ཆུང་།

  11.ཧའེ་ལེང་དུས་ཐེངས་གསུམ་པ(ལྷོ་ངོགས་ཐེན་ཏུའུ་ཁུལ་ཆུང་)

  12.ཧའེ་ལེང་དུས་ཐེངས་དང་པོའི་སྟར་པ་དང་པོ།

  13.ཧུང་ཕིང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  14.ཅིང་ཏུན་བདེ་སྡོད་གླིང་།

  15.དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་Aཁུལ་རྐང་ཐང་ཁྲོམ་གཞུང་ཤེས་ལྡན་མི་སྣའི་སྤྱི་ཤག

  16.དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་Bཁུལ་བདེ་སྐྱིད་ཁང་བཟང་སྤྱི་ཤག

  17.དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་མིན་ཧྲན་ཐེན་རུའེ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  18.དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་ཤང་ཐི་མཚོ་ཁུག་ཁུལ་ཆུང་།

  19.བདེ་སྤྲོ་གླིང་།

  20.ལྷ་སའི་པའེ་ཧྲེང་གྲོང་།

  21.ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མཐོ་འབྲིང་གསུམ་པ།

  22.ལྷ་ས་ཡར་ཀླུང་ཉི་འོད་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ཁུལ་ཆུང་།

  23.ལྷ་སའི་སྐར་ཁུང་ཐོག་ཁང་གཉིས་པའི་གངས་ལྗོངས་སྣེ་ལེན་ཁང་།

  24.ལྷ་སའི་སྐར་ཁུང་ཁུལ་ཆུང་།

  25.ལེ་ཧྥེང་གསོལ་མགྲོན་ཁང(ལྷ་ས་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས)

  26.སྣེའུ་ཁྲོམ་གཞུང་བདེ་ཡངས་གྲོང་ཚོ།

  27.སྣེའུ་ཁྲོམ་གཞུང་སྣེའུ་གྲོང་ཚོའི་ཚ་ཁུག་ཚོགས་ཆུང་།

  28.སྣེའུ་ཁུལ་གསར(མཚོ་བོད་ལྕགས་ལམ)ཁུལ་ཆུང་།

  29.སྣེའུ་ཁུལ་གསར་ཧའེ་ལེང་དུས་ཐེངས་གཉིས་པ།

  30.སྣེའུ་ཁུལ་གསར་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་སྐྱོད་ལམ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་སྤྱོད་འགྲིམ་འགྲུལ་གཉེར་སྐྱོང་ཀུང་སི།

  31.ནམ་མཁའ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་པོའི་ཧུང་ཡུན་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  32.ནམ་མཁའ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་པོའི་ལིན་དབྱི་ཆིའུ་ཤིང་ཆས་རྒྱུ་ཆ་བཟོ་གྲྭའི་ཁ་སྤྲོད་ཀྱི་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  33.ནམ་མཁའ་སྡེ་ཁུལ་བདེ་སྡོད་གླིང་དྲུག་པ།

  34.ནན་ལིན་ཡུས་ཅིང་ཁུལ་ཆུང་།

  35.ལྷོ་ཁུལ་ལས་ཤག

  36.ཆིང་གཡོད་གཡོད་ཅུད་ཨུ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  37.ཉི་ཟླ་མཚེའུ་མཛེས་ལྗོངས་ལྡུམ་རའི་ཁུལ་ཆུང་།

  38.བཟང་མོ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ་དང་གཉིས་པ།

  39.བཟང་མོ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་3.4.5པ།

  40.ཧྲི་པང་འདམ་རའི་སྤྱི་གླིང་།

  41.ཧྲུན་ཧྥུང་ཧྥུང་ཐའེ་ཐོན་ལས་གླིང་།

  42.ཐའེ་ཤིས་ཧྭ་ཐིང་ཁུལ་ཆུང་།

  43.ཐན་ཀྲེ་ལུང་ཤིས་ཁུལ་ཆུང་།

  44.གྲོང་ཁྱེར་ནུབ་འདབས་གློག་ཤུགས་ཁུལ་ཆུང་།

  45.ཞང་ཁྲུང་ཁུལ་ཆུང་།

  46.ཨེ་ཤེ་ཡ་མཚོ་ཁུག་ཧྲུའེ་ཧུའེ་སྤྲོ་གསེང་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  47.ཡབ་མདའ་ཁྲོམ་གཞུང་ཡབ་མདའ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་ཕུར་བུ་ཆེ་ཚོགས་ཆུང་།

  48.ཡབ་མདའ་སྡེ་ཁུལ་འཁྱམ་ཁྱི་གསོ་ཉར་ལྟེ་གནས།

  49.ཉི་འོད་གྲོང་གསར།

  50.ཡུན་ཀྲུང་ཧྲེང་ཅིང་ཁུལ་ཆུང་།

  51.ཀྲེ་ཚོང་རྒྱལ་སྤྱི་བཅས་རེད།

  ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་27ཡོད་པ་སྟེ།

  1.དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་དབང་ཐང་སྒང་བདེ་གླིང་ཉོ་སྒྲུབ་ཁང་།

  2.སྣེའུ་དབན་ཏ་ཚོང་རའི་ཅི་ཡོན་སྲེག་ཟས་ཁང་།

  3.སྣེའུ་དབན་ཏ་ཚོང་རའི་ནན་ཡང་ལག་རྩལ་ཆེ་མོ་བའི་ཀེག་ཚོང་ཁང་།

  4.ཀའོ་ཏུའུ་ཅང་ནན་ཨན་ཁུལ་ཆུང་།

  5.ཐན་ཀྲེ་ལུང་དབྱི་ཁུལ་ཆུང་།

  6.སྣེའུ་གྲོང་ཚོའི་མེ་འཁོར་བབས་ཚུགས་ཀྱི་མཉམ་སྡེབ་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  7.བསམ་གཏན་གླིང་དུས་ཐེངས་དང་པོའི་ཁུལ་ཆུང་།

  8.གདོང་དཀར་ཁྲོམ་གཞུང་ཁམས་བདེ་གླིང་སྡེ་ཁུལ།

  9.གདོང་དཀར་ཁྲོམ་གཞུང་ཁམས་བདེ་གླིང་སྡེ་ཁུལ་ཤར་ངོས་ཀྱི་ལམ་རྙིང་པའི་འཛུལ་སྒོའི་སར་ཡོད་པའི་སྒེར་ཁང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་པའི་གྲུང་ཏོག་ཚང་སྤྱི་ཤག

  10.ཡབ་མདའ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པའི་ཁྲོམ་གཞུང་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོང་ཁང་།

  11.གདོང་དཀར་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་དང་པོའི་ཚོང་ཁང་གི་རུའེ་ཧྥུང་ཚོང་དོན་གསོལ་མགྲོན་ཁང་།

  12.བཟང་མོ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་གཙང་འགྲམ་ལམ་གྱི་འཛུལ་སྒོའི་སར་ཡོད་པའི་སྒེར་ཁང་གི་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  13.ནམ་མཁའ་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པའི་བཀྲ་ཤིས་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  14.གདོང་དཀར་ཨར་འདམ་བཟོ་གྲྭའི་ལུང་ལུང་སྤྱི་ཤག

  15.སྒང་བདེ་གླིང་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་ཆ་སྒྲིག་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  16.སྒང་བདེ་གླིང་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པའི་ཞིས་མིང་སྤྱི་ཤག

  17.གདོང་དཀར་ཁྲོམ་གཞུང་ཅ་ལུའོ་ལམ་སྒོ་རྟགས་4པ།

  18.གདོང་དཀར་ཁྲོམ་གཞུང་ལྷ་གོང་ལམ་སྒོ་རྟགས་1247-5

  19.གནས་ཆུང་ཁྲོམ་གཞུང་འབྲོག་མ་ལམ་སྒོ་རྟགས་915པ།

  20.གདོང་དཀར་ཁྲོམ་གཞུང་མཚོ་བོད་ལམ་སྒོ་རྟགས་528-3

  21.ནམ་མཁའ་སྡེ་ཁུལ་ལྕགས་རིགས་རྒྱུ་ཆའི་ཁྲོམ་ར།

  22.ནམ་མཁའ་སྡེ་ཁུལ་སྡེབ་ཚོང་ཁྲོམ་རའི་ལྷོ་སྒོའི་སྒོ་རྟགས་4པའི་སྒེར་ཁང་།

  23.བཟང་མོ་སྡེ་ཁུལ་སྣེའུ་ཤར་ལམ་ཤིང་དབང་སྒོ་རྩིས་ཚོང་ཁང་སྤྱི་ཤག

  24.བཟང་མོ་སྡེ་ཁུལ་སྣེའུ་ཤར་ལམ་སུའུ་ཅེ་རླངས་འཁོར་འཁྲུ་ས།

  25.སྒང་བདེ་གླིང་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པའི་བསོད་ནམས་འཇིགས་མེད་བོགས་གཏོང་ཁང་།

  26.གནས་ཆུང་ཁྲོམ་གཞུང་ཧུང་ཧྲུན་འདོན་འཇུག་ཁང་ཆེན་གྱི་ལས་མིའི་ཉལ་ཁང་།

  27.གནས་ཆུང་ཁྲོམ་གཞུང་གནས་ཆུང་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་སྒོ་རྟགས་ཨང་67པ་བཅས་རེད།

  (གསུམ) སྟག་རྩེ་ཆུས།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་8ཡོད་པ་སྟེ།

  1.བདེ་ཆེན་གྲོང་རྡལ་ཀྲེན་ཅང་ལམ་སྒོ་རྟགས་30པའི་ཧུའུ་ཧྥུང་དགའ་ཚལ།

  2.འབྲོམ་ཐོད་ཤང་གེ་རེ་གྲོང་ཚོ།

  3.ཐང་དཀར་ཤང་ལོ་ཕུ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་3པ།

  4.དར་རྒྱས་ཤང་བྲག་དཀར་ཞོལ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

  5.གཙང་རྟོགས་ཤང་གཙང་རྟོགས་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་2པ།

  6.གཙང་ཡོན་ནས་ཆང་བཟོ་གྲྭ

  7.གཡུས་ཤིན་སྒྲོལ་མ་སྨན་བཅོས་ཁང་།

  8.འབྲོམ་ཐོད་ཤང་འབྲོམ་ཐོད་གྲོང་ཚོ་བཅས་རེད།

  ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་1ཡོད་པ་སྟེ།

  1.བདེ་ཆེན་གྲོང་རྡལ་བསམ་གྲུབ་གླིང་གྲོང་ཚོ།

  (བཞི) མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་4ཡོད་པ་སྟེ།

  1.གུང་དཀར་གྲོང་རྡལ་སྐལ་བཟང་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་6པ།

  2.གཅེན་གཅུང་ཕིང་ལེབ་ཟ་ཁང་།

  3.ཉི་མ་ལྕང་རྭ་ཤང་སྤང་མདའ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་2པ།

  4.རྨམ་པ་ཤང་རི་མདོ་སྒང་གྲོང་ཚོ།

  ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་5ཡོད་པ་སྟེ།

  1.རྫོང་གྲོང་གི་ལྕགས་ཐག་ཤ་མོག་ཟ་ཁང་།

  2.བདེ་སྐྱིད་གླིང་ཁ།

  3.ཕྱོགས་བཞི་སྒོ་རྩིས་ཚོང་ཁང་ཉེ་འགྲམ་གྱི་ཧུད་རིགས་གྱོན་ཆས་ཚོང་ཁང་།

  4.མལ་གྲོ་ཏིག་ཧྲུག་ཟ་ཁང་།

  5.རྒྱ་མ་སྡེབ་ཚོང་ཉོ་སྒྲུབ་ཁང་བཅས་རེད།

  (ལྔ) ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་6ཡོད་པ་སྟེ།

  1.དཔལ་འབྱོར་གླིང་ཤང་འདམ་བཅད་གྲོང་ཚོའི་འདམ་བཅད་ཚོགས་ཆུང་།

  2.མཚོ་སྟོད་ཤང་མཁར་གདོང་གྲོང་ཚོའི་གྲུ་རྒྱས་ཚོགས་ཆུང་།

  3.མཁར་རྩེ་ཤང་མདུང་གྲོང་ཚོའི་མདུང་ཚོགས་ཆུང་།

  4.གསུམ་འཕྲེང་ཤང་པད་སྟེང་གྲོང་ཚོའི་པད་སྟེང་ཚོགས་ཆུང་།

  5.གསུམ་འཕྲེང་ཤང་པད་སྟེང་གྲོང་ཚོའི་གནམ་མ་ཚོགས་ཆུང་།

  6.གསུམ་འཕྲེང་ཤང་སྒང་པ་གྲོང་ཚོའི་འཛོམས་ཞོལ་ཚོགས་ཆུང་བཅས་རེད།

  ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་7ཡོད་པ་སྟེ།

  1.མཚོ་སྟོད་ཤང་མཚོ་སྟོད་གྲོང་ཚོའི་འདམ་པ་ཚོགས་ཆུང་།

  2.མཁར་རྩེ་ཤང་མཐོང་སྨོན་གྲོང་ཚོའི་ཆ་བཞི་ཚོགས་ཆུང་།

  3.མཁར་རྩེ་ཤང་མཁར་རྩེ་ལམ་སྒོ་རྟགས་2པ།

  4.དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་གྲོང་རྡལ་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཁོར་ལམ་སྒོ་རྟགས་17པའི་ནང་གསེས་4(ཙུའེ་རེན་སྒྲ་སྐྱེད་ཁང)

  5.ལྕང་ར་ཤར་ཤང་ལྕང་ར་ཤར་ལམ་སྒོ་རྟགས་2པ།

  6.ལྕང་ར་ཤར་ཤང་ལྕང་ར་ཤར་གྲོང་ཚོ་ལྕང་ར་ཤར་ཚོགས་ཆུང་རྣམ་དཔལ་ཚང་ཚོང་ཁང་།

  7.བྱང་ཁ་ཤང་ཆུ་ཁ་བྱང་གྲོང་ཚོའི་གནས་སྤོས་ཚོགས་ཆུང་བཅས་རེད།

  (དྲུག) ཆུ་ཤུར་རྫོང་།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་11ཡོད་པ་སྟེ།

  1.ཚལ་སྣེ་ཤང་ཤེལ་གྲོང་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

  2.ཚལ་སྣེ་ཤང་ཤེལ་གྲོང་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ།

  3.ཚལ་སྣེ་ཤང་ཤེལ་གྲོང་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་ལྔ་པ།

  4.ཚལ་སྣེ་ཤང་ཚལ་སྣེ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པའི་ཉི་ཏ་ལམ་སྒོ་རྟགས་66པ།

  5.སྙེ་ཐང་ཤང་རྭ་སྟོད་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ།

  6.སྙེ་ཐང་ཤང་རྭ་སྟོད་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པ།

  7.ཆུ་ཤུར་གྲོང་རྡལ་ཆུ་ཤུར་གྲོང་ཚོའི་དབྱང་ཀྲོའུ་ལམ་སྒོ་རྟགས་12པ།

  8.ཚལ་སྣེ་ཤང་གླིང་སྟོད་གྲོང་གསར།

  9.ཚལ་སྣེ་ཤང་ཚལ་སྣེ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ།

  10.ཆུ་ཤུར་གྲོང་རྡལ་ཆུ་ཤུར་གྲོང་ཚོའི་ཐའེ་ཀྲོའུ་ལམ་སྒོ་རྟགས་2པ།

  11.ཆུ་ཤུར་གྲོང་ཚོའི་ཆུ་རྒྱུད་ལམ་སྒོ་རྟགས་ཨང་12པ་བཅས་རེད།

  ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་1ཡོད་པ་སྟེ།

  1.ཆུ་ཤུར་གྲོང་རྡལ་ཆུ་ཕུ་ལམ་བདེ་སྐྱིད་སྤྲོ་གསེང་གྲོང་ཚོ།

  (བདུན) སྙེ་མོ་རྫོང་།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་8ཡོད་པ་སྟེ།

  1.མི་དམངས་ལམ་གྱི་སྒོ་རྟགས་དང་པོའི་སྟར་པ་8པ་དང་9པ། སྟར་པ་A

  2.བདེ་སྐྱིད་དཀྱིལ་ལམ་སྒོ་རྟགས་7པའི་བདེ་སྐྱིད་ཁུལ་ཆུང་།

  3.བྲག་སྐོར་ནུབ་ལམ་སྒོ་རྟགས་3པའི་བྲག་སྐོར་ཁུལ་ཆུང་།

  4.བཻ་རོ་ཤར་ལམ་སྒོ་རྟགས་དང་པོའི་དྲིན་སྐྱོང་གྲོང་ལྷན།

  5.བྲག་སྐོར་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་2པ།

  6.མི་དམངས་ལམ་སྒོ་རྟགས་38པ་དང་། སྒོ་རྟགས་40པ། སྒོ་རྟགས་42

  7.དར་རོང་གྲོང་རྡལ་དར་རོང་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ།

  8.གཞུ་སྨད་ཤང་ཧོར་སྟེ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་པ་བཅས་རེད།

  (བརྒྱད) འདམ་གཞུང་རྫོང་།

  ཉེན་ཁ་ཆེ་བའི་ཁུལ་4ཡོད་པ་སྟེ།

  1.དབུ་མ་ཐང་ཤང་ཀོ་གཉེར་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་དང་པོ་དང་དྲུག་པ།

  2.དབུ་མ་ཐང་ཤང་ཧོར་རུ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་བཞི་པ།

  3.ཡངས་པ་ཅན་གྲོང་རྡལ་ཟམ་པ་གསར་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་2པའི་ཁང་གསར་ཁུལ།

  4.འདམ་ཆུ་ཁ་གྲོང་རྡལ་རྫོང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཤར་ཁུལ་གྱི་མང་ཚོགས་སྡོད་ཁང་བཅས་རེད།

  ཉེན་ཁ་འབྲིང་བའི་ཁུལ་6ཡོད་པ་སྟེ།

  1.རྫོང་གྲོང་གི་གཙང་གི་ཇ་ཁང་།

  2.དབུ་མ་ཐང་ཤང་ཧོར་རུ་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་1 .2 .3

  3.དབུ་མ་ཐང་ཤང་ཀོ་གཉེར་གྲོང་ཚོའི་ཚོགས་ཆུང་2. 3 .4. 5

  4.དབུ་མ་ཐང་ཤང་ན་ལུང་གྲོང་ཚོ།

  5.ཡངས་པ་ཅན་གྲོང་རྡལ་ཟམ་པ་གསར་སྡེ་ཁུལ་ཚོགས་ཆུང་2པའི་ཁང་གསར་ཁུལ་ཕུད་པའི་ཁུལ་གཞན་དག

  6.འདམ་ཆུ་ཁ་གྲོང་རྡལ་འདམ་ཆུ་སྡེ་ཁུལ་བཅས་རེད།

  ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གིས།

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་22ཉིན།

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། 次旦多吉

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།