དབུ་ཤོག>སྒྲ་དབྱངས་བརྙན་མཐོང་།
  • འབག་གི་སྒྱུ་རྩལ།

  • ཡོང་ཁུངས།  བོད་ལྗོངས་འཕྲིན་དྲ།    |     སྤེལ་དུས།  2016-08-24

    འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་ལ་བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་མཛེས་རྩལ་ཞལ་འབག་སྐོར་ལ་ཞིབ་འཇུག་གནང་ནས་བོད་ཀྱི་ཞལ་འབག་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བཟོས་གནང་བ་རེད། ཁོང་གི་བཟོས་གནང་བའི་ཞལ་འབག་མང་པོ་ཞིག་སྔ་རྗེས་སུ་རྒྱལ་སྤྱི་རྒྱལ་ནང་གང་སར་འགྲེམས་སྟོན་བྱས་པས་གཟིངས་བསྟོད་ཀྱང་མང་པོ་ཐོབ་ཡོད་པ་རེད།

    --    --

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། 米玛

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།