དབུ་ཤོག>གསར་འགྱུར།>རྒྱལ་ནང་།རྒྱལ་སྤྱི།>རྒྱལ་ནང་།
  • “མཚོ་འཇིངས་ཨང་དང་པོའི”དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་ལས་སྟེགས་ཀྱིས་མཚོ་ཐོག་འདེགས་སྒྲིག་ལས་དོན་འགོ་ཚུགས་པ།

  • ཡོང་ཁུངས།  མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།   |     སྤེལ་དུས།  2024-02-20

    ཉེ་ཆར། “མཚོ་འཇིངས་ཨང་དང་པོའི”དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ཆུ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་འཕྲུལ་ཚན་དང་དེའི་ཞོར་གཏོགས་སྒྲིག་བཀོད་ཀྱིས་མཚོ་ཐོག་འདེགས་སྒྲིག་ལས་དོན་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། སྒྲིག་སྦྱོར་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཚེ“མཚོ་འཇིངས་ཨང་དང་པོའི”གཏིང་ཧ་ཅང་ཟབ་སའི་སྣུམ་ཞིང་ཆེ་མོའི་དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ལས་གྲྭ་དུས་བཀག་ལྟར་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་པར་རྨང་གཞི་བརྟན་པོ་གདིང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི“མཚོ་འཇིངས་ཨང་དང་པོའི”དུས་ཐེངས་གཉིས་པའི་ལས་གྲྭའི་ཕྱོགས་བསྡུས་ཐག་གཅོད་ལས་སྟེགས་ཀྱི་ཆུ་ཐོག་ཐོན་སྐྱེད་འཕྲུལ་ཚན་གྱིས་འདེགས་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པ།

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བསོད་ནམས་དབང་འདུས།

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།