དབུ་ཤོག>གསར་འགྱུར།>རྒྱལ་ནང་།རྒྱལ་སྤྱི།>རྒྱལ་སྤྱི།
  • ཁེ་རོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་55པའི་ཐོག་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་དེབ་ལ་དགའ་བསུ་ཐོབ་པ།

  • ཡོང་ཁུངས།  མི་དམས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།   |     སྤེལ་དུས།  2024-02-09

    ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ཁང་གྲོང་ཁྱེར་ཁེ་རོ་ནས་ཟླ་2ཚེས་7ཉིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་གསལ། ཚེས་6ཉིན་ཁེ་རོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་སྐབས་55པ་ཨེ་ཅིབ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་འགྲེམས་ལྟེ་གནས་སུ་འགོ་ཚུགས་པ་རེད། ད་ཐེངས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་ལ་རྒྱལ་ཁབ་70ཙམ་གྱི་དཔེ་སྐྲུན་སྒྲིག་གཞི་1200ཞུགས་པ་དང་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་དེབ་ལ་ས་གནས་དེ་གའི་ཀློག་པ་པོའི་དགའ་བསུ་ཐོབ་ཡོད།

    ཉིན་ཤས་གོང་གསར་འགོད་པས་ས་གནས་ས་ཐོག་ནས་ཀྲུང་གོའི་དཔེ་དེབ་ཁྱབ་གདལ་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཞོལ་མཁན་ཨེ་ཅིབ་ཤིས་ཁེ་མའེ་ཐེ་རིག་གནས་ཐོན་ལས་ཚོགས་པའི་འགྲེམས་སྟེགས་ཐོག་བྱ་དགའ་ཐོབ་པའི་བརྩམས་ཆོས《དར་གོས་ལམ་བུ》དང《ཀྲུང་གོའི་དེང་རབས་རྩོམ་རིག་ལོ་རྒྱུས》སོགས་ཨ་རབ་ཡི་གེའི་པར་གཞི་མང་པོ་དང་དེ་བཞིན་HSK(རྒྱ་ཡིག་ཆུ་ཚད་རྒྱུགས་ལེན)སོགས་རྒྱ་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་གི་སློབ་གཞི་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། འགྲེམས་སྟེགས་དེ་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྩོམ་རིག ཚན་རྩལ་སོགས་ཁག་མང་པོར་ཕྱེ་ཡོད་པ་དང་དེ་གར་དཔེ་དེབ་ཉོ་མཁན་ཨེ་ཅིབ་ཀྱི་ཀློག་པ་པོ་རྒྱུན་ཆད་རྒྱུ་མེད་པ་རེད།

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།