དབུ་ཤོག
 • བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཚང་མའི་རིམས་ནད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས།

 • ཡོང་ཁུངས།  བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་བོད་ཡིག་སྨྱན་སྦྱོར།   |     སྤེལ་དུས།  2022-08-26

  ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  【2022】ཡིག་ཨང་32པ། 

  ཟླ་8ཚེས་25ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་དཔེ་190མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་། གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་45དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་145ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)ཁྲེང་ཀོན་ཆུས(རིག་གནས་བསམ་བཀོད་གླིང་ཚུད་པ)སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་134མང་དུ་ཕྱིན་པ།(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་39དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་95ཡོད) 

  (གཉིས)སྟོད་ལུང་བདེ་ཆེན་ཆུས(དཔལ་འབྱོར་ལག་རྩལ་གསར་སྤེལ་ཁུལ་དང་སྣེའུ་ཁུལ་གསར་ཚུད་པ)སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་7(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་3 རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་4)མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  (གསུམ)མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་ལ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་20(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་20)མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  (བཞི)ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་21(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1 རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་20)མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  (ལྔ)ཆུ་ཤུར་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་1(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1 )མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  (དྲུག)སྙེ་མོ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་5(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་5)མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  (བདུན)འདམ་གཞུང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་2(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1 རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་1)མང་དུ་ཕྱིན་པ།     

  གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་མཉམ་འགོག་མཉམ་སྡོམ་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བརྡ། 

  【2022】ཡིག་ཨང་18པ། 

  ཟླ་8ཚེས་25ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་དཔེ་162མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་162ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)འབྲོང་པ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་22མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་22) 

  (གཉིས)སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་27མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་27) 

  (གསུམ)རྣམ་གླིང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་11མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་11) 

  (བཞི)ས་སྐྱ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་35མང་དུ་ཕྱིན་པ(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་35) 

  (ལྔ)ལྷ་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་15མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་15) 

  (དྲུག)ངམ་རིང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་9མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་9) 

  (བདུན)བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཆུས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་12མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་12) 

  (བརྒྱད)བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་8མང་དུ་བཏང་བ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་8) 

  (དགུ)དིང་རི་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་7མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་7)

  (བཅུ)པ་སྣམ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་8མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ8) 

  (བཅུ་གཅིག)རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་4མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་4) 

  (བཅུ་གཉིས)རིན་སྤུངས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་4མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་4)

  (བཅུ་གསུམ)གཏིང་སྐྱེས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད།

  (བཅུ་བཞི)གམ་པ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (བཅོ་ལྔ)གྲོ་མོ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (བཅུ་དྲུག)ཁང་དམར་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (བཅུ་བདུན)ས་དགའ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད།

  (བཅོ་བརྒྱད)གཉའ་ལམ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  【2022】ཡིག་ཨང་30པ།

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དུ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་43མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཟླ་8ཚེས་24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24བར་ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་16དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་767ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)སྒར་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་13མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་227ཡོད(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་12དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་215ཡོད) 

  (གཉིས)སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་10མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་9) དང་བསྡོམས་ནད་དཔེ་295ཡོད(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་3དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་292ཡོད)

  (གསུམ)དགེ་རྒྱས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་10མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་110ཡོད།(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་109)  

  (བཞི)མཚོ་ཆེན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་1མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་21ཡོད།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་21ཡོད) 

  (ལྔ)སྒེར་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་9མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་122ཡོད(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ122) 

  (དྲུག)རུ་ཐོག་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། བསྡོམས་ནད་དཔེ་8ཡོད(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ8) 

  ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས། 

  (2022ལོའི་ཡིག་ཨང་22པ) 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་17མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་8ཚེས་24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24བར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་28ཡོད་པ་དང་། རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་66 ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ནས་དོན་མཁན་6ཡོད་པ་རེད།

  ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས། 

  (2022ལོའི་ཡིག་ཨང་23པ) 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་25ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་14བར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་9མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་8ཚེས་25ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་14བར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་28ཡོད་པ་དང་། རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་75 ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ནས་དོན་མཁན་6ཡོད་པ་རེད།

  ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས། 

  (2022ལོའི་ཡིག་ཨང་26པ) 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ་19མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་། གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་11དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་8ཡོད། དེ་ཡང་། བྲག་ཡིབ་ཆུས་སུ་ནད་དཔེ་16དང་། ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་རྫོང་དུ་ནད་དཔེ་2 སྤོ་བོ་རྫོང་དུ་ནད་དཔེ་1བཅས་ཡོད་པ་རེད། ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་5མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པར་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་5ཡོད་པ་རེད། གསར་དུ་ཐོན་པའི་ནད་དཔེ་ཚང་མ་ནི་ལོགས་འཇོག་མི་སྣར་ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རིང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

  ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས། 

  (2022ལོའི་ཡིག་ཨང་28པ) 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་25ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་22བར། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ་13མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་། གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་7དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་6ཡོད་པ་ཚང་མ་བྲག་ཡིབ་ཆུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གསར་དུ་ཐོན་པའི་ནད་དཔེ་ཚང་མ་ནི་ལོགས་འཇོག་མི་སྣར་ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རིང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད། 

  ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  (2022)ཡིག་ཨང་13པ། 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24བར། གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ་386ཡོད་པ་དང་། དེའི་ནང་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་21དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་365ཡོད་པ་རེད། 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་24ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་གྱིས་གཙོ་གནད་མི་སྣར་ཉིང་སྐྱུར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་རིང་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ་65(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་4དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་61)ཤེས་རྟོགས་བྱུང་ཡོད། དེ་མིན། རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པའི་མི་གཅིག་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེར་གྱུར་ཡོད་པ་རེད།

  ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  (2022)ཡིག་ཨང་23པ། 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་25ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་35མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཟླ་8ཚེས་25ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24བར་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་7(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་དཔེ་གཅིག་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེར་གྱུར་བ)དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་431ཡོད་པ་རེད། རིམ་རྩིས་བྱས་ན། རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པར་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་101ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)སྣེ་གདོང་ཆུས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་24མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ནད་དཔེ་306(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་3དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ303) ཡོད།

  (གཉིས)གོང་དཀར་རྫོང(བོད་ལྗོངས་བདེ་སྐྱིད་ཁྱིམ་གཞིས་མ་འཇོག་འཛུགས་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་ས་བབ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་གནས་སྤོ་སྲིན་པོ་རི་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་ཚུད)དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་30(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་2དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ28)ཡོད། 

  (གསུམ)ལྷ་ས་གོང་དཀར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་ས་ཁོངས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་7མང་དུ་ཕྱིན་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་38(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་38)ཡོད། 

  (བཞི།)རྒྱ་ཚ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་3(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་3)ཡོད། 

  (ལྔ།)འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་2(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་2)ཡོད། 

  (དྲུག)སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་12(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་12)ཡོད། 

  (བདུན)གྲ་ནང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་4མང་དུ་ཕྱིན་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་47(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་2དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་45)ཡོད།

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། 次旦多吉

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།