དབུ་ཤོག>པར་མཛོད།>པར་མཁན།
  • ཏ་ཐེང་འགག་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་བའི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭ་གཙོ་བོ་ལས་མཇུག་འགྲིལ་བ།

  • ཡོང་ཁུངས།  ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།   |     སྤེལ་དུས།  2023-09-05

    ཉེ་ཆར། འཕྲུལ་ཚན་མཐའ་མ་སྤྱད་དེ་གློག་གཏོང་འགོ་ཚུགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་དུས་ཡུན་ལོ་དགུ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱས་པའི་ཏ་ཐེང་འགག་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་བའི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭ་གཙོ་བོ་ལས་མཇུག་འགྲིལ་བ་རེད། ཏ་ཐེང་འགག་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་བའི་ཆུ་བེད་ཀོང་ཤིས་ཀུའེ་ཕིང་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཆན་ཅང་གཙང་པོའི་ཆུ་རྒྱུད་དུ་གནས་པ་དང་། 2014ལོར་ལས་གྲྭ་འགོ་བརྩམས་ཤིང་། དེ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆུ་གྲོན་ཆུང་དང་ཆུ་མཁོ་འདོན་གྱི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭ་གལ་ཆེན་172ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་ལ། ཀྲུའུ་ཅང་གཙང་པོའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚོད་འཛིན་རང་བཞིན་གྱི་ལྟེ་བའི་ལས་གྲྭ་ཞིག་ཀྱང་རེད། འདི་ནི་ཀོང་ཤིས་ཏ་ཐེང་འགག་ཁུལ་གྱི་ལྟེ་བའི་ཆུ་བེད་ལས་གྲྭ་ཡིན་པ།

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བདེ་སྐྱིད་བུ་ཁྲིད།

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།