དབུ་ཤོག>སྣོད་བཅུད་དང་ཡུལ་སྐོར།>ཡུལ་སྐོར་ཕྱོགས་སྟོན།>ཞག་སྡོད།
  • བོད་ལྗོངས་ཇ་རྟ་གནའ་ལམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲུལ་བཞུད་ཁང་།

  •     སྤེལ་དུས།  2015-05-09

    བོད་ལྗོངས་ཇ་རྟ་གནའ་ལམ་རྒྱལ་སྤྱིའི་འགྲུལ་བཞུད་ཁང་།  

    བོད་ ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཉི་མ་གླིང་ཕྲན་ཉི་འོད་ལྡུམ་ཧ་སྟར་པ་Dཐོག་སོ་10པའི་སྒོ་རྟགས་ཨང་1016

    འབྲེལ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ།   13989088924

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། admin

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།