དབུ་ཤོག>སྣོད་བཅུད་དང་ཡུལ་སྐོར།>ཡུལ་སྐོར་ཕྱོགས་སྟོན།>ཞག་སྡོད།
 • བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཀྱི་རྒྱལ་ནང་ཡུལ་སྐོར་ཁང་གི་མིང་ཐོ།

 •     སྤེལ་དུས།  2015-05-09

      རིམ་པ།      ཡུལ་ སྐོར་ཁང་གི་མིང་།             གནས་ཡུལ།                    འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་པར།

      1.བོད་ལྗོངས་ཡར་ལུང་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།       ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མི་རིགས་ལམ་ཨང་10        0891- 6832196

      2.ཉིང་ཁྲི་ཤམ་བྷ་ལ་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།            ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་པེ་ཅིང་ཤར་ལམ་ཨང་ 131  0891-6328524

      3.ལྷ་ས་གློག་འཕྲིནཡུལ་སྐོར་ཁང་།             ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་པེ་ཅིང་དཀྱིལ་ལམ་ཨང་ 59   0891-6829888

      4. བོད་ལྗོངས་གསེར་སྙེ་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།        ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གཡུ་ཐོག་ལམ་ཨང་ 14       0891-6330367

      5.གློག་ཤུཊ་འཕུར་མཆོང་ལྗོངས་རྒྱུ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སི།  ལྷ་ས་ཉང་བྲན་ལམ་ཨང་ 245    0891- 6341603

      6.  བོད་ལྗོངས་བཅིངས་འགྲོལལྷ་མཚོ་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།                                          010- 64980389

      7. བོད་ལྗོངས་ཡིག་ཟམ་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།  ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གླིང་སྐོར་ཤར་ལམསྲང་ལམ་1ཨང་18 0891 -6322824

      8. ལྗོངས་བོད་སྐྱོད་ཡུལ་སྐོར་ཚད་ཡོད་ཀུང་་སི།   ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གཡུ་ཐོག་ལམ་ཨང་18  0891- 6345800

      9.  མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།             མ ངའ་རིས་སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་གོང་དཀར་ལམ།        0891-6345811

      10. བོད་ལྗོངས་པོ་ཏ་ལ་དམངས་ཁྲོད་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།    ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཅང་སུའུ་ལམ།             0891-6331357

      11.བོད་ལྗོངས་ཧོན་ཡུས་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།    ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་བཅིངས་འགྲོལ་ནུབ་ལམ་ཨང་ 175  0891-6832692

      12.བོད་ལྗོངས་ཕྱི་དོན་ཞབས་ཞུ་ལྟེ་གནས།       ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གླིང་སྐོར་ལམ།                       0891-6320829

      13.བོད་ལྗོངས་དབུ་རྩེ་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།           ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དོག་སྡེ་ལམ་ ཨང་26-1        0891-6341096

      14. རྩེད་ ཐང་གློག་འཕྲིན་ངང་དཀར་ཡུལ་སྐོར་ཁང་།                                                  0893-7827777

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། admin

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།