དབུ་ཤོག>ཚན་སློབ་འཕྲོད་བསྟེན།
 • བོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཁག་གི་རིམས་ནད་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་གསར་ཤོས།

 • ཡོང་ཁུངས།  བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་བོད་ཡིག་སྨྱན་སྦྱོར།   |     སྤེལ་དུས།  2022-08-30

  ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  【2022】ཡིག་ཨང་37པ། 

  ཟླ་8ཚེས་29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ནད་དཔེ་274མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་། གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་31དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་243གསར་དུ་ཐོན་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)ཁྲེང་ཀོན་ཆུས(རིག་གནས་བསམ་བཀོད་གླིང་ཚུད་པ)སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་250མང་དུ་ཕྱིན་པ།(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་30དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་220ཡོད) 

  (གཉིས)མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་ལ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་1(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1)མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  (གསུམ)ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་23(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་23)མང་དུ་ཕྱིན་པ། 

  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་གྱི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  【2022】ཡིག་ཨང་43པ།

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། མངའ་རིས་ས་ཁུལ་དུ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་37མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད།  དེའི་ནང་།

  (གཅིག)སྒར་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་11མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)

  (གཉིས)སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་26མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)

  (གསུམ)དགེ་རྒྱས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད།  

  (བཞི)མཚོ་ཆེན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (ལྔ)སྒེར་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད། 

  (དྲུག)རུ་ཐོག་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད།

  བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  【2022】ཡིག་ཨང་44པ།

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24བར། ས་ཁུལ་ཡོངས་སུ་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་དཔེ་31(བསྡོམས་ནད་དཔེ་288ཐོན་ཡོད)ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)སྒར་རྫོང་དུ་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་དཔེ་10(བསྡོམས་ནད་དཔེ་192ཐོན་ཡོད)ཡོད་པ། 

  (གཉིས)དགེ་རྒྱས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་དཔེ་མེད་པ།(བསྡོམས་ནད་དཔེ་1ཐོན་ཡོད) 

  (གསུམ)སྤུ་ཧྲེང་རྫོང་དུ་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ནས་དོན་པའི་ནད་དཔེ་3(བསྡོམས་ནད་དཔེ་72ཐོན་ཡོད)ཡོད་པ། 

  (བཞི)མཚོ་ཆེན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ནས་དོན་པའི་ནད་དཔེ་མེད་པ།(བསྡོམས་ནད་དཔེ་3ཐོན་ཡོད) 

  (ལྔ)རུ་ཐོག་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ནས་ཐོན་པའི་ནད་དཔེ་མེད་པ།(བསྡོམས་ནད་དཔེ་2ཐོན་ཡོད)

  (དྲུག)སྒེར་རྩེ་རྫོང་དུ་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་དང་སྨན་བཅོས་བྱས་ནས་སྨན་ཁང་ནས་དོན་པའི་ནད་དཔེ་18ཡོད་པ།(བསྡོམས་ནད་དཔེ་18ཐོན་ཡོད)

  མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གིས། 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་29ཉིན།  

  ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས། 

  (2022ལོའི་ཡིག་ཨང་28པ) 

  2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་14ནས་ཚེས་29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་14བར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་2དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་6མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་རེད། ཟླ་8ཚེས་29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་14བར། ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་76དང་། རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་68 ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་སྟེ་སྨན་ཁང་ནས་དོན་མཁན་42ཡོད་པ་རེད། 

  ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བསྒྲགས། 

  (2022ལོའི་ཡིག་ཨང་33པ) 

   2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ་5མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། དེ་དག་ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཤ་སྟག་རེད། དེ་ཡང་། ཚང་མ་བྲག་ཡིབ་ཆུས་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་རེད། ཚེས་28ཉིན། གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ནས་དོན་མཁན་3མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པར་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་6ཡོད་པ་རེད། ཚེས་28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24བར། རིམ་རྩིས་བྱས་ན་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ནས་སྨན་ཁང་ནས་དོན་མཁན་47ཡོད་པ་དང་། རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པར་གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་76ཡོད་པ་རེད།

  ནག་ཆུ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  (2022)ཡིག་ཨང་17པ། 

   2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་28ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཕོག་པའི་ནད་དཔེ་96( གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་4མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་92)ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་།

  (གཅིག)གསེར་རྙེད་ཆུས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་80མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་4དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་76)

  (གཉིས)སྦྲ་ཆེན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་1མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་1)

  (གསུམ)ཨ་མདོ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་7མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་7)

  (བཞི་)ཉི་མ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་6མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་6)

  (ལྔ་)དཔལ་མགོན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་2མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་2)‍

  ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་སྤྱི་བསྒྲགས། 

  (2022)ཡིག་ཨང་28པ། 

   2022ལོའི་ཟླ་8ཚེས་29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་19མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད། ཟླ་8ཚེས་29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་24བར་གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་རིམ་རྩིས་བྱས་ན་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་12དང་། ནད་གཞི་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་སྟེ་སྨན་ཁང་ནས་དོན་པ་1 རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་489 གསོ་རིག་གི་ལོགས་འཇོག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་མཚམས་བཞག་པ་125ཡོད། ལྷོ་ཁ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ད་ལྟ་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་11དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་364ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)སྣེ་གདོང་ཆུས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་14མང་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་351(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་7དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ344) ཡོད།

  (གཉིས)གོང་དཀར་རྫོང(བོད་ལྗོངས་བདེ་སྐྱིད་ཁྱིམ་གཞིས་མ་འཇོག་འཛུགས་སྐྲུན་ཚོགས་པ་དང་ས་བབ་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་སྐྱེ་ཁམས་གནས་སྤོ་སྲིན་པོ་རི་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་ཚུད)དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་34(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་2དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ32)ཡོད། 

  (གསུམ)ལྷ་ས་གོང་དཀར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་ས་ཁོངས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་4(ཚང་མ་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་46(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་1དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་45)ཡོད། 

  (བཞི།)རྒྱ་ཚ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་3(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་3)ཡོད། 

  (ལྔ།)འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་2(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་2)ཡོད། 

  (དྲུག)སྣ་དཀར་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་1(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་ཡིན་པ)མང་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་13(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་13)ཡོད། 

  (བདུན)གྲ་ནང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་མང་དུ་ཕྱིན་མེད་པ་དང་། བསྡོམས་ནད་དཔེ་52(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་2དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་50)ཡོད་པ་རེད།

  གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་རིམས་ནད་མཉམ་འགོག་མཉམ་སྡོམ་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་གསལ་བརྡ། 

  【2022】ཡིག་ཨང་22པ། 

  ཟླ་8ཚེས་29ཉིན་གྱི་ཆུ་ཚོད་0ནས་24བར། གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཡུལ་དེ་གའི་ཏོག་གསར་གློ་ཚད་ཀྱི་ནད་དཔེ་215མང་དུ་ཕྱིན་པའི་ནང་གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་3དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་212ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་། 

  (གཅིག)འབྲོང་པ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་49མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་49) 

  (གཉིས)རྣམ་གླིང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་39མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་39) 

  (གསུམ)པ་སྣམ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་33མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་33) 

  (བཞི)ལྷ་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་20མང་དུ་ཕྱིན་པ(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་20) 

  (ལྔ)བསམ་གྲུབ་རྩེ་ཆུས་སུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་19མང་དུ་ཕྱིན་པ།(གཏན་འཁེལ་ནད་དཔེ་3དང་རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་16) 

  (དྲུག)སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་14མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་14) 

  (བདུན)ས་སྐྱ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་14མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་14) 

  (བརྒྱད)རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་9མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་9) 

  (དགུ)བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་8མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་8) 

  (བཅུ)དིང་རི་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་6མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ་6)

  (བཅུ་གཅིག)གཏིང་སྐྱེས་རྫོང་དུ་ཉིན་དེ་རང་ལ་ནད་དཔེ་4མང་དུ་ཕྱིན་པ།(རྟགས་མེད་ནད་དུག་འགོས་པ4)

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། 次旦多吉

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།