དབུ་ཤོག>ཁྲིམས་ལུགས།>རྒྱལ་ནང་གསར་འགྱུར།
  • ཧྲན་ཏུང་རུང་ཁྲེང་དུ་གྲུ་གཟིངས་ཆེན་པོ་ཉམས་བཟོའི་ཁེ་ལས་ཐོན་སྐྱེད་ལས་བྲེལ་ཆེ།

  • ཡོང་ཁུངས།  ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།   |     སྤེལ་དུས།  2023-09-19

    ཉེ་ཆར་ཧྲན་ཏུང་ཞིང་ཆེན་རུང་ཁྲེང་གྲོང་ཁྱེར་ཧྲི་ཏའོ་དོ་དམ་ཁུལ་གྱི་འབྲི་ཆུ་གྲུ་བཟོ་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་གྲུ་གཟིངས་ཉམས་བཟོ་བྱེད་ཡུལ་དུ་ལས་བྲེལ་ཆེ་ཞིང་། གྲུ་འཇོག་སར་ཉམས་བཟོ་དང་བདག་སྐྱོང་སོགས་བྱེད་བཞིན་པའི་གྲུ་གཟིངས་ཀྱིས་ཁེངས་པ་དང་། གྲུ་གཟིངས་ཆེ་ཆུང་སྣ་ཚོགས་དང་དེ་མིན་གྱི་དམིགས་བསལ་གྲུ་གཟིངས་རྩིས་སྤྲོད་རྒྱུར་བསྒུགས་ནས་ཡོད་པ།

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་གྲགས་པ།

མཉམ་སྤྱོད།

འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།