[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>སྲིད་དོན།>འགོ་ཁྲིད་བྱེད་སྒོ།>ཀྲའོ་ཧོ།
  •   ཀྲའོ་ཧོ། ཕོ། རྒྱ་རིགས། 1955ལོའི་ཟླ་ལྔ་པར་སྐྱེས། སི་ཁྲོན་ཆུས་རྫོང་ནས་ཡིན་པ།   1979ལོའི་ཟླ་དང་པོར་ཀྲུང་གོ་གུང་ཁྲན་ཏང་ནང་ཞུགས།   1972ལོའི་ཟླ་12པར་ལས་ཀར་ཞུགས། ལས་ཐོག་ཆེད་ལས་སློབ་ཆེན་གྱི་སློབ་རྒྱུས་ལྡན།ད་ལྟ་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་འཐུས་ཚོགས་རྒྱུན་ཨུད་ཏང་ཙུའུ་ཡི་ཁོངས་མི་ཡིན་པ།   1972.12—1982.04བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་...