[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
བོད་རྙིང་པར་ཆགས་ས་བརྟེན་ས་མེད་པའི་ཞིང་བྲན།

རྩོམ་མཁན།:

དུས་ཡུན:

2020-02-17

བལྟ་ཐེངས།:

ཀ་ལ་གྲོང་ཚོའི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ།

རྩོམ་མཁན།:

དུས་ཡུན:

2020-02-17

བལྟ་ཐེངས།:

107

ལྷོ་ཁ་ཚོད་ལྟའི་སློབ་གྲྭས་3·28ཀྱི་བྱེད་སྒོ།

རྩོམ་མཁན།:

དུས་ཡུན:

2020-02-17

བལྟ་ཐེངས།:

36

ཏང་གི་བཀའ་དྲིན་ནམ་ཡང་སེམས་ལ་བཅངས།

རྩོམ་མཁན།:

དུས་ཡུན:

2020-02-17

བལྟ་ཐེངས།:

ནམ་ས་བླ་འོག་བྱུང་བའི་བོད་ལྗོངས།

རྩོམ་མཁན།:

དུས་ཡུན:

2020-02-17

བལྟ་ཐེངས།:

ཀ་ལ་གྲོང་ཚོའི་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པའི་འཚོ་བ།

རྩོམ་མཁན།:

དུས་ཡུན:

2020-02-17

བལྟ་ཐེངས།: