སྲོལ་རྒྱུན་དང་དེང་རབས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་སྟོན་ཚོགས།

 

  • བོད་ཀྱི་འགྲེམས་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་དངོས་སྤུས་རྟགས་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་འགོ་བཙུགས་པ།
  • བོད་ལྗོངས་འགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་གི་ཡུལ་སྐོར་འགྲེམས་སྟོན་ཁུལ།
  • བོད་ཀྱི་འགྲེམས་ཚོགས་སྐབས་གཉིས་པའི་ཐོག་གི་པར་རིས།
  • བོད་ལྗོངས་འགྲེམས་ཚོགས་ཐོག་གི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ཟོག བོད་སྨན།
  • གཞིས་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཡུལ་སྐོར་དྲན་རྟེན་ཐོན་རྫས།
  • བོད་ཀྱི་ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ལས་མ་རྐང་ཚད་ཡོད་ཀུང་སིའི་ཐོན་རྫས།
  • འཕོ་འགྱུར།