[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>པར་མཛོད།>པར་མཁན།
 • ​ འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད།

 • ཡོང་ཁུངས།   ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2018-08-05

  ཉེ་ཆར། ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་རྫོང་དེའི་རུ་ཐོག་ཤང་གཉན་གྲོང་ཚོར་བསྐྱོད་ནས“རྩ་ཁྲིམས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོགས་ནས་ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་ཞིང་འབྲོག་ཁུལ་མཉམ་དུ་བསྐྲུན”ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲོག་འགྲེལ་གྱི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ་རེད། དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིག་ཆ་སྤྲོད་པ་དང་། འཕྲེད་འགེལ་སྦྱར་ཡིག་སྦྱར་བ། དུད་ཚང་དུ་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་བརྒྱུད་གོ་བདེ་ཤེས་སླའི་སྐད་ཆའི་ཐོག་ནས་རྒྱ་ཆེའི་ཞིང་འབྲོག་པ་དང་ཉེ་བཅར་ངང《རྩ་ཁྲིམས》དང་། 《གན་རྒྱའི་བཅའ་ཁྲིམས》《གཉེན་སྒྲིག་བཅའ་ཁྲིམས》སོགས་ཞིང་འབྲོག་པའི་ཐོན་སྐྱེད་དང་འཚོ་བ་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་ཁྲིམས་སྲོལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་མ་ཟད། མང་ཚོགས་ཀྱིས་བཏོན་པའི་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་འདྲི་རྩད་ལ་ལན་རེ་རེ་བཞིན་བརྒྱབ་ཅིང་།

  538236_yis_1533184745215.jpg

  འདི་ནི་མལ་གྲོ་གུང་དཀར་རྫོང་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་དུ་བཅའ་ཁྲིམས་སྒྲོག་འགྲེལ་བྱེད་བཞིན་པ།

  --    --

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།