[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>ཞིང་འབྲོག་གསར་པ།>ཁྱད་ལྡན་ཐོན་ཟོག
  • བོད་ལྗོངས་སྨར་ཁམས་ཀྱི་ལོ་ངོ་སྟོང་གི་ཚྭ་ཞིང་།

  • ཡོང་ཁུངས།   མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2019-05-30

    627028_yis_1559106521049_b.jpg

    བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་སྨར་ཁམས་རྫོང་གི་རྫ་ཆུའི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་གནའ་བོའི་ཚྭ་ཞིང་དུ་དུས་ད་ལྟའང་གདོད་མའི་ཚྭ་སྐེམ་སྟངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། ལོ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་དུ་འཁོད་པར་གཞིགས་ན། ཐང་རྒྱལ་རབས་སྐབས་སུ་ས་གནས་དེར་ཚྭ་སྐམ་སྲོལ་ཡོད་ལ། ཚྭ་ཞིང་རྫ་ཆུའི་གཙང་འགྲམ་ངོགས་གཉིས་སུ་ཆགས་པ་དང་། རྒྱང་ནས་བལྟས་ན་གྲལ་སྟར་འགྲིག་པའི་ཚྭ་ཞིང་དེ་དག་ས་ངོས་སུ་ཆུ་ཤེལ་སྒྲིག་པ་ལྟར་སྣང་ཞིང་། འདི་ནི་བོད་ལྗོངས་འཇང་མི་རིགས་ཤང་ལྕགས་རྟ་གྲོང་ཚོའི་གྲོང་མི་ཆོས་མཚོས་ཚྭ་སྟོན་བཞིན་པ།

    --    --

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། བདེ་སྐྱིད་བུ་ཁྲིད།