[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>ཚན་སློབ་འཕྲོད་བསྟེན།>སློབ་གསོའི་ལྡུམ་རྭ།>སློབ་གསོའི་དཔྱད་རྩོམ།
 • སློབ་གསོ་གསུམ་ལ་དོ་སྣང་ནན་པོ་བྱས་ཏེ་ཤེས་རིག་ཀུན་སྤྱོད་ལྡན་པའི་མི་སྣ་གསོ་སྐྱོང་བྱ་དགོས།

 • ཡོང་ཁུངས།   ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2017-10-31

  བ་ག་་ས་ན་ས་ཅན་བ་པ་ད་ས་དང་། ན་ད་ངས་གཙང་ལ་གས་པ་ན་། འག་ན་གསར་པར་འག་པ་་ག་བཅས་ལྟ་བུ་ན་ང་། མར་བས་ན་ལ་ཁབ་ག་དང་་གས་ག    མ་ཚང་གག་བཅས་ཚང་མའི་དར་ད་བ་གར་རག་ལུས་ཡོད་པས། བ་གས་ས་པར་་ས་ན་ན་ད་གཙང་བ་་་གང་མང་ག་ང་ས་་ས་རབས་ར་གག་པ་་ལ་ན་་ཚན་དཔལ་འན་ད་་མོ་ད་་མ་་མཉམ་འགས་དང་། མ་པ་མཉམ་བད། དང་པ་མཉམ་གབས་བཅས་ངང་བད་་ལམ་གས་གསལ་ན་ད་དས་པ་མ་ཟད། བ་ཐང་་ས་་དང་། ངས་གཙང་་ར་ག  ་བ་ལ་ཁབ།  འཆམ་མན་་་གས་ག་བཅས་བན་པ་ན་ད་་ཡང་བ་ག་ད་ལ་རག་ལས་ན། མཚམས་འར་་ས་གག་ལ་གག་འལ་་བ་ག་གནད་ན་ན་་ག་ང་བར་འད།

  དང་། ས་ན་བ་ག།

  ས་་ན་ཏན་་འག་ན་ངས་ན་་ལམ་ལས་ཐར་བར་་བ་ན་་ག་དང་། ་བ་འག་ག་ལ་གས་ས་ང་ར་་བར་ཤ་གད་པ་ས་རབ་་རལ་་ལ་་ང་བ་ག་ན་པས་་རང་གཞན་ན་་ད་ལ་ས་པར་་འམས་དས་པ་ག་ན།

  ས་ན་ས་པར་ས་ན་བ་པ་ས་འགག་་་་ད་ན་དང་ཁག་་ས་་ངས་ཚད་དང་། བ་ག་བ་ད་་ཐབས་ལམ་དང་འལ་བ་དམ་ཟབ་ད་པས་ད་ན་མ་པས་ན་་ངས་ཚད་དང་། ཉམས་ང་གས་གག་འག་གས་པར་ས་ག་ས་ན་བབ་་་འགན་འ་ག་ནས་་བ་ག་་འལ་བ་་དས། བ་་་་ག་་མ་ཚང་གས་པ་་དང་། ད་བ་བས་གན་མས་་ཕ་མ་གས་པ་་ན་པས་ད་ན་དང་ཁག་་ན་ད་དང་ས་ག་་ངས་ཚད་་ཚད་ག་ས་གཏན་ག་ད་ན་བ་ཚན་་དཀའ་གནད་དམ་ག་གནད་གསལ་ར་ན་་བ་པ་དང་། ང་ག་་འལ་པ་གནད་་་འལ་བ། དར་བད་ག་ང་མགས་ལ་་བ་ན་དཀའ་བ།ཐ་ན་བ་ག་ད་མཚམས་དང་ག་ཕལ་གས་ང་ན་་ག་པ་གནས་ལ་ན་་གན་་ཟ།ས་ན་་ངས་ཚད་དམའ་ན་བ་ད་་ཐབས་ལམ་ན་མ་གས་་ག་ང་བར་དཀའ་ལ། ཉམས་ང་གག་འག་་་ས་ལའང་ལ་ལག་ས་པར་་ས། བ་ད་་་ཐབས་་འ། ག འན་གམ་་ཐབས་ས་་་ན་ད་ད་ས་ན་བ་ག་ས་བ་ཚན་་མ་ནས་མག་བར་ག་ས་ཙམ་ལས་་ག་ན་ནམ་ང་ན། མ་མཚམས། ་། ་དས་གང་ལ་ཡང་ད་བ་དང་་བ་གང་ཟབ་ན་་བ་པ་དང་། ནང་ན་ཁག་ག་ན་བ་ག་་འ་ས་པ་ཙམ་ལས་ག་གགས་དང་། དག་ཆ། ད་ལ་ང་འག་་བ་པ། ད་བ་དང་ན་ས་ལ་འད་པ་་བ་འགའ་ག་ན་ར་ངག་ལ་ན་་བག་ནས་གས་ན་ས་པས་་དག་ད་ང་ས་འ་བ་བང་བ་ད་བན་བ་ཚན་གས་པར་བས་ས་བ་ཚན་དང་་ད་ཚད་གར་ང་འན་་ད་པར་ར་པས་ད་ན་རང་ད་ད་ཐང་ཆད་་མ་དག་ན་འམས་་བ་ད་ཐབས་ལམ་་་འ་འང་་ལས་ཐར་བ་བས་མས་དང་ལ་་་་གལ་ད་་གནས་པར་ས།

  ད་ག་བ་ཚན་གས་པ་བ་ཚན་གང་ག་ན་ང་ནག་པང་དང་།   ང་ང་། ང་བ་བཅས་་ག་་ག་གགས་གས་་འ་་་གལ་འགངས་ན་་། ག་གགས་་བ་མ་ས་ནས་ཆ་མན་ན་ད་ན་ར་གང་འག་ད་པ་ག་མ་བག་ཆགས་་ན་ལ་ད་ན་ར་ག་མ་དད་ར་ཕབ་པ་ཚད་འཇལ་་ཉག་་ག་ང་ན་པས་་གཙང་ང་ལ་འག་པ། “དག་པ”“མས་པ”“མས་པ”གམ་་ད་གགས་་་ན་ནན་ང་ས་་བ་མ་ས་བས་པ་ཙམ་ས་་ང་དང་། ས་པ་ག་ཅར་་འལ་་ངས་འད་་ན་ང་ག་་བ་པར་འབད་དས་པ་ལས་རང་ས་ས་པ་་་་་་རང་ད་ས་ང་བ་བ་་བ་ད་ང་་ང་གང་ནས་བས་ང་ན་གགས་མ་ལ་་གསལ་བ་་་ན་ལས་ཐར་བར་འབད་དས། ཐ་ད་་འལ་པ་དང་། བད་པ་གང་ང་་དར་བད་འད་ས་ན་དས་་འ་བ་དང་བ་ང་། ག་ས་བས་རན་པ། ་བར་ན་ང་ད་ལ་འན་བ་བ། དད་་ང་་མཚར་བ་བད་པ་ག་་བབ་གང་བ་ས་་བགས་པ་ཙམ་ས་ད་ལ་མ་པ་ང་བ་ག་་འར་བ་ད་དས། འ་ག་་་བ་ཚན་ཁག་ས་པ་མས་ལ་འཚམ་པ་་ཚན་་ད་་ད་མཚམས་་དག་ས་པ་་འད་པ་དང་མན་པ་ག་བ་དས་ལ། ར་་་་འ་བས་དང་ག་པ་བས་་ག་དང་ད་བ་དབར་ང་ཐག་་་གང(འཇལ་ད་་ཚད་ག་བ་པ་ལམ་ལ་འག་མ་ཐག་པ་བ་མ་མ་པས་ད་བགམ་ག་དཀའ་བས་ད་ན་་ལག་པས་་གང་་ཚད་ག་་གསལ་བཤད་དང་ད་ན་ས་ན་ཧ་ཅང་འཚམ)དང་། ང་ག་དང་ག་་བར་ལ་ར་མ་བ( ་ར་གང་་ད་མན་ངས་དས)ག་་ནས་མབ་་བར་་་གས(ར་བན་ར་གས་་ད་མན་ངས་དས)་་ཕན་གད་་ས་་དང་མས་གས་བཟང་་ན་་ད་ང་ད་དས་པ་ལས་ང་སང་གས་འས་་ནར་དགས་པ་བ་ག་འགག་་ལས་བལ་དས། ་ར་ས་ན་བ་པ་ལ་ཡང་་ང་ན་པ་ག་བས་་ད་ར་གང་བ་འན་པ་་གག་མངས་་ད་པ་བ་བ་་ད།

  གས་པ། ན་ད་བ་ག།

  ན་ད་བ་ག་དགས་ཚད་ག་་་་རང་བན་ང་བ་མས་གས་ལ་འག་པ་་ན་ང་། ་ཡང་་ག་ལ་ས་་ངས་ཚད་ས་ཅན་ག་བས་ད་པ་ས་ན་ད་བཟང་བ་ཚབ་ངས་་ད་་བ། ཁ་ན་། “ག་པ་་དང་མཉམ་ཡང་། ད་པ་་དང་བསྟུན་དས”ས་པ་་ག་ནས་ད་ལམ་་གང་ཟག་ག་་ས་ངག་ད་གམ་མམ་་གམ་གང་ང་་མ་འར་དང་་ད་ལ་་དས་པར་བན། ང་ས་་ད་ངན་པ་ལ་མས་པ་་་ན་དང་། ལད་ས་རང་བན་ལ་དགའ་བ་ས་པ་ང་ང་་ན་ས་་ས་པ་ལ་ང་བར་གས་པར་ད་་ང་་ང་ས་ནས་བ་ང་ལ་བན་པ་དང་། ངལ་ལ་ལ་དགའ་བ། ཕ་མ་དང་ད་ན་ལ་བ་བ། མ་ཚང་དང་བ་་ལ་ང་བ་གས་ང་བས་་ང་། མས་མས་ན་པ། དམངས་ཕན་ང་བཞག་དང་། ག་བ་ས་བཟང་་་ར་འར་བ་ད་དས།

  བ་ང་དང་མས་བ་ད་པ་འ་དག་ས་གང་ཡང་ང་ཐབས་ད།   ས་ན་ད་ནའང་བ་བ་ད་པ་དབང་ས་ས་ན་ད་ད་ད་པ་ལ་བཀག་་ག་བན་ད་པས་་ར་ན་ད་བ་ག་་བ་ག་ངས་་མ་མ་་་་ན་འ་ཆ་ན་ན་པར་གས་དས་པ་དང་། ཕ་མའམ་མ་ཚང་་བ་ག་“། བ། མ།”གམ་་བ་ག་ང་ག་ག་ན་པར་མན་ནས་་ལ་གཟབ་ནན་ད་གས་དང་། ་ཐབས་ས་དང་། བད་མ། བ་འས་མས་་་བན་ས་དས།

  ན་ད་བ་ག་ད་པར་ག་མར་ས་པ་མས་ཁམས་བ་ཐང་ང་བར་ད་དས་པ་།

  ༡ ས་པར་གཅར་ང་དང་ག་་ད་་ང་།

  གཅར་ང་དང་ག་་ས་ན་ས་པ་ས་་བ་གང་ག་བ་ནའང་ན་ཆར་འར་བར་གས་་མས་ང་ཅན་་ར་ནས་་བ་གང་ག་བབ་པར་མས་ནད་ས་ན་་བ། ས་པ་ཁག་གག་མས་འགལ་་ལམ་་འ་བ།   ཐ་ན་རང་ག་བས་པ་བཅས་་གནས་ལ་ཡང་འང་ད།

  ༢ ཕ་མ་དང་ད་ན་ས་ས་པར་ན་བཤད་་ང་།

  ཕ་མ་དང་ད་ན་གས་་ས་པ་་་གག་་མན་ལམ་ལ་མབ་ན་ད་མཁན་་འབ་ད་པ་་ན་པས་ས་པ་ལད་ས་རང་བན་ས་ཕ་མ་དང་ད་ན་་མ་དག་པ་ན་འང་བན་པར་བང་ནས་གཞན་་བན་གཏམ་ལ་ད་ས་ད་དཀའ་ང་། ས་་ད་ག་་ད་བ་དང་། ང་ར་་གནད་ལ་་ངས་པར་ར་ནས་ང་གས་་ལམ་་འད་ར་འག་ན་ན་་འད་་ད།

  ༣ ས་པར་གས་ས་ད་པར་ཤ་ཚ་དས་པ་ལས་ཧ་ཅང་གས་པར་བྱེད་་ང་།

  ས་རབས་འ་ག་མཚམས་འར་་ག་་ཕ་མ་གས་་ག་་འས་་དང་། ང་་་། ག་ནང་་ངས་ག་བཅས་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏེ་་གས་དང་། ད་ན་ས་བལ་བ་ཡ་རབས་་བབ་་་ང་ལ་་འད་པ་ང་ག་བད་བན་ད། ་ར་གས་པར་བསྐྱངས་ན།་་་ས་་ཞིམ་ཟ་ཞིམ་འཐུང་བྱེད་འད་ང་ལས་ཀ་་གས་པ་དང་།རང་ཉིད་སྐྱོན་གྱིས་འཚོས་ཀྱང་ན་ཆ་གག་ང་ད་པར་མ་པ་མས་ད་གས་ད་ག་་འར་ད་པས་འ་དག་ལ་མཉམ་འག་་ས་དང་་ངས་ནས་ཡ་རབས་ན་ད་བཟང་བ་ལམ་ལ་གས་ར་འབད་བརྩོན་བྱེད་དས།

  ན་ད་བ་ག་ང་་་གས་པར་བགས་ནས་འ་བ་་གས་་བསམ་་་གས་་མ་་གང་དས་པ་དང་། ན་ད་གས་པའི་གས་་གཏོང་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་དགོས།་ར་ད་ན་བ་ང་་ར་་བ་ད་པ་དང་། བ་ང་ད་་འ་ས་ར་བ། བ་ང་་གན་གས་ག་་ས་འན་ད། ང་སང་་ག་ནས་གགས་བ་པར་ནང་ས་བ་་་འགར་མ་གས་ད་ན་པ་བ་མས་ག་གས་ད་ན་མ་ཐག་ཧ་ལམ་ལ་ལ་བཅལ་ན་པ་་་དགའ་ར་ས་ད་བ་མས་བཅད་གབས་དལ་ར་་ར་ང་བབ་་ད་ཙམ་ག་ལ་བ་ཁང་་་ནང་གང་སར་་ལ་ལ་་གད་གས་བངས་་་གས་ན་ངས་ལ་བག་ཆགས་ངན་པ་ང་ཡན་ག་བ་མ་ད་ནས་ང་ན་ཤ་་བལ་བ་ར་འང་བན་འག    གནད་ན་་དག་ལས་ང་ས་ད་བ་དང་། བ་ ད་ན་བཅས་་ར་དགའ་ན་དང་། བ་འག ན་ག་བསམ་པ་འར་་ཙམ་ཡང་ད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་ཐུབ། ན་་བསམ་་ན་ད་་བ་ག་མ་འདང་བ་ཞན་ཆ་་ནས་་དར་ན་ང་སང་བ་་ང་བ་མང་་བར་བ་དལ་ལམ་བ་མག་དང་ཡང་ན་ད་གས་གང་ག་་གས་འས་ཨང་མ་དམའ་ས་ན་པ་བ་མ་དང་་མ་བདག་མས་ད་ན་ས་འན་གས་བས་་ཡར་བངས་་ན་བད་དང་། དམའ་འབས། ར་ཟ་ག་་གས་འན་་ད། གང་ར་ལ་ང་་འན་་གག་་ནང་འང་གས་འས་མ་དམན་ལ་་ས་པ་ཨང་མ་དམའ་ས་ག་ང་་་གཏན་འལ་ན་པས་བ་ག་ཐབས་ས་་གས་ལ་མ་བདག་དང་།   ་གས་ན་ངས་ས་དགའ་མགུ་ཡི་རང་ག་ལ་བྱེད།

  གས་གཞན་ག་ནས་ང་ན་བ་ང་་གས་བ་ང་་བ་ན་བ་མས་བ་་ལ་་ག་་རང་རང་་བསམ་འན་མན་པ་དཀར་གཙང་མཇལ་དར་ན་པ་མ་ཟད་མ་མ་བ་་དང་། ད་བ་བས་གན་མ་ལ་གྱེས་ག་ཕུལ་ཏེ་ཁོང་རྣམ་པའི་བན་ལ་གས་་གས་འལ་་བ་འན་པ་་ག་ཅར་་མན་པར་ས་འག་ལ།ད་ང“ད་་ས་་་མ་ད། ད་་བ་བ་མ་མ་ལགས། ད་་མན་པ་གས་ང་། ད་ད་ག་་ལ་ར་ག”ས་པ་བད་ག་བད་པ་དར་ཆ་ཐ་མ་་ད་ན་་ག་ལ་ལ་འག་པས་ང་གསལ་ད་ལས་ཁག་་ས་ང་ར་འདང་ག་བྱེད་པའི་དགས་འན་ག་བན་ད།

  གམ་པ། འད་བན་དང་བ་འཇགས་་བ་ག།

  ་་ག་པ་ཡར་ས་དང་། ས་ན་དང་ན་ད་་བ་གར་ན་པ་ད་་་གཙང་་འད་བན་དང་། བ་འཇགས་ཡིན་ཞིང་། ང་་འད་བན་དང་། རང་དབང་། བ་ད། མས་བ། ་ས་་བཅས་ན་པའི་ངང་འཚར་ངས་ང་ར་ང་ས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས།

  བ་ག་བ་དག་ང་ས་བས་་འ་བ་ད་་རང་རང་་གནས་བབ་ང་་འ་། ད་ན་ག་ལ་མན་ན་རང་མ་་འག་ས་ཕ་མ་གནས་བབ་བང་ད་པས་ཕ་མ་ས་བབས་་བ་ག་རྒྱག་མཁས་པོ་དས་པ་དང་། བ་་ནང་་གས་ས་རང་ད་་གཞན་ལ་ད་ཐབས་ད་པ་ད་བ་བས་གན་ག་་གནས་བབ་བང་ད་པས་་ང་་ལ་དག་པ་འགན་འ་བསམ་པ་་ད་དས། ་ལ་ལ་ག་་་ག་ལ་བས་ས་རང་ད་ས་་འབངས་ག་་ལ་་བྱས་་་གས་་བ་གར་འངས་དས། ་དང་གས་འ་བར་རང་གཞན་ན་་གནས་བབ་་འ་བ་སར་བ་ག་འགན་འ་ཡང་་འ་བ་་ད་པས། གག་ས་་གས་ས་གང་་ལམ་་བད་པ་བན་རང་ད་་ང་ནས་གས་པ་ར་་་ཡང་་དང་གག་མངས་་ལམ་་འ་བར་གན་་ཟ། ་ལ་འ་དང་་གས་འ་ར་ག་ད་་ཚང་མ་མཉམ་འས་ས་འ་དས་པ་ར་གས་ས་བཟང་ངན་་ཤན་གང་ཡང་ང་བ་་ཕན་ན་རང་གས་་འས་ད་པ་ས་ད་ལས་གལ་་ད་པས། ་ལས་གང་ག་བབ་ང་མཐའ་གས་་མ་ང་བ་དས་་གནས་དས་ན་གཞན་་་ག་དག་ང་་ལས་མ་འདས།

  འད་བན་ས་ནས་ང་ན་ཟས་མ་་ན་ས་དང་།  ན་མང་་ནད་གས། འ་ནད། ར་བ་ས་་ལ་གས་ནང་གས་ད་ན་ངས་ལས་འདས་ང་། ས་འལ་དང་། ་ག འམ་འལ། ་ན། མ་ར་བཙན་འད་གས་བ་འཇགས་དང་འལ་བ་ག་འཛིང་མང་་ད་་ཆར་་་བད་པ་་བན་ན་དང་ན་ས་་མས། ་དག་ལ་རང་གཞན་ན་ས་རང་་ས་ད་དང་འན་ད་ས་ག་མར་བཏང་མས་ལ་ཚད་ད་པ་བསམ་པ་འ་ས་ག་ནས་བ་ག་རྒྱག་དགོས།

  དན་་མཚན་ད་ག་པ་མཁས་ཅན་་ལ་ལགས་ས“ན་ས་་ས་པ་ངས་་ས་ང་མས་བ་ས་འག་ན་ན་ལ་བ་པ་་གས་་དཔལ་ན་ག་ལ་ལ་བ་བལ་པ་ང་ར་་བ་པ་དབང་་བཏང་ཡང་ང་་་་མས་ལ་མས་ག་ན་པ་འག་ན་ག་བན་པ་ལམ་ཁ་ས་པར་་ན་དས”ས་གངས་ད། ར་བན་འག་ན་གསར་པ་བན་ས་ང་རང་་བསམ་པ་བབ་ད་པ་་རབས་ག་་ད་་བ་ག་ང་ག་བན་ང་གས་པར་གནས་དས་པར་་གས་དང་། བ་  མ་ཚང་གས་ངས་ས་ར་བ་་འགས་དང་གག་ལ་གག་འལ་ས་ལག་གདང་ད་པ་ད་པར་ལ་དས་།།

  (་ཁ་ན་་ང་ལ་གསར་ཤང་བ་་ད་ན།  ལ་བཟང་བག་)

  --    --

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།