[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
བོད་ལྗོངས་ཀྱིས་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མ་5399གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་དང་སྡེ་ཁུལ་གྱི་ཆེད་བསྐོས་ལས་བྱེད་པར་གདན་ཞུ་བྱ་རྩིས་ཡོད་པ།

བོད་ཀྱིས་2019ལོར་མཐོ་སློབ་སློབ་ཐོན་སློབ་མའི་ཁྲོད་ནས་སློབ་མ་5399གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་དང་སྡེ་ཁུལ་ལས་དོན་གྱི་ཆེད་བསྐོས་ལས་བྱེད་པར་གདན་ཞུ་བྱས་ཏེ་གངས་ལྗོངས་ས་མཐོའི་གྲོང་གསེབ་དར་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་བཏང་

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com