[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
ཙེང་དབན་མིང་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་བཅོས་དང་སློབ་གསོའི་ཤེས་ལྡན་པའི་ཚོཌ་སྒྲིག་རྣམ་པའི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་ཚོཌ་འདུར་ཞུགས་པ།

ལྗོངས་ཏང་ཨུད་ཀྱི་རྒྱུན་ཨུ་རྩ་འཛུགས་པུའི་པུའུ་ཀྲང་ཙེང་དབན་མིང་གིས་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་སྨན་བཅོས་དང་སློབ་གསོའི་ཤེས་ལྡན་པའི་ཚོགས་སྒྲིག་རྣམ་པའི་བོད་སྐྱོར་ལས་དོན་འགོ་ཁྲིད་ཚོགས་ཆུང་གཞུང་དོན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་བརྒྱད་པའི་ཐོག་སྨན་བཅོས་ཤེས་ལྡན་པའི་

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། 0891-6325020 1428830663@qq.com