[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>ཁྲིམས་ལུགས།>ཁྲིམས་དང་སྤྱི་ཚོགས།
  • ལྷོ་ཁའི་མཐའ་མཚམས་དོ་དམ་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྒོ་སྤེལ་བ།

  • ཡོང་ཁུངས།   ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2019-05-14

    zhuy957.jpg

    ཉེ་ཆར། ལྷོ་ཁའི་མཐའ་མཚམས་དོ་དམ་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གིས་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྒོ་རབ་དང་རིམ་པ་སྤེལ་ནས་གསར་བརྗེའི་སྔོན་ཐོན་བྱས་རྗེས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུས་པ་རེད། སླད་མཐའ་མཚམས་མངགས་གཏོང་གི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་གསར་བརྗེའི་གནའ་ཤུལ་དུ་བསྐྱོད་དེ་གསར་བརྗེའི་རྒན་རབས་པའི་མི་སེམས་འགུལ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ཕྱིར་དྲན་བྱས་པ་རེད། གསར་བརྗེའི་རྒན་རབས་པའི་མཛད་རྗེས་ལ་སློབ་སྦྱོང་དང་ཤེས་རྟོགས་སྔར་བས་བྱས་པ་བརྒྱུད། རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་དམངས་ལ་བཅངས་པའི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པའི་འགན་འཁྲི་འཁུར་སེམས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཞིང་། འདི་ནི་སླད་མཐའ་མཚམས་མངགས་གཏོང་ཁང་གི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་གསར་བརྗེའི་གནའ་ཤུལ་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱས་ནས་གསར་བརྗེ་རྒན་རབས་པའི་སྔོན་ཐོན་བྱས་རྗེས་ལ་རྗེས་དྲན་ཞུ་བཞིན་པ།

    --    --

    འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་གྲགས་པ།