[ English ] [ 中文 ]
0891-6325020
དབུ་ཤོག>ཁྲིམས་ལུགས།>ཁྲིམས་དང་སྤྱི་ཚོགས།
 • ཉིང་ཁྲིའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉེན་རྟོག་ཕྱོགས་ཀྱིས།

  ​ VRདངོས་ལྗོངས་མྱོང་རོལ་ཡོ་བྱད་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སློབ་གསོ་བཏང་བ།

 • ཡོང་ཁུངས།   ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།    |    རྩོམ་པ་པོ།      |    སྤེལ་དུས།   2019-05-14

  zengfg9539.jpg

  སློབ་མ་ཚོས་VRདངོས་ལྗོངས་མྱོང་རོལ་ཡོ་བྱད་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇཌ་ཀྱི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་མྱོང་རོལ་བྱེད་བཞིན་པ།

  སློབ་གྲྭར་འགྲོ་མུས་ཡིན་པའི་སློབ་མ་ཚོའི་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་སློབ་གསོར་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་ཆེད། ཉེ་ཆར། ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་བདེ་ཅུས་འགྲིམ་འགྲུལ་ཉིང་ལག་རུ་ཁག་གི་མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་ཁོངས་གཏོགས་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭར་བསྐྱོད་དེ་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དང་། རོལ་རྩེད་ཀྱི་ཞོར་ལ་སློབ་གསོ་གཏོང་བའི་བྱེད་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་རྣམ་པ་གསར་རྐྱང་གི་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་སློབ་ཚན་ཞིག་འཚོགས་པ་རེད།

  བྱེད་སྒོའི་ནང་། མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་སྒྲུང་གཏམ་ཤོད་པའི་རྣམ་པ་དང་གསོན་ཉམས་དོད་པའི་སྐད་ཆར་བརྟེན་ནས་སློབ་མ་ཚོར་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་མཚོན་རྟགས་ངོས་འཛིན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་མ་ཟད། འགྲིམ་འགྲུལ་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་བརྩི་སྲུང་ཇི་ལྟར་བྱེད་པ་དང་། རླངས་འཁོར་ལ་སྡོད་སྐབས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་རིགས་གང་དག་ཡོད་པ་སོགས་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་གསལ་འགྲེལ་བྱས་པ་རེད།

  འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇཌ་ཀྱི་དྲིལ་བསྒྲཌ་སློབ་གསོ་དེ་བས་གསོན་ཉམས་ལྡན་པ་ཡོང་ཆེད། མི་དམངས་ཉེན་རྟོག་པས་VRདངོས་ལྗོངས་མྱོང་རོལ་ཡོ་བྱད་སྤྱད་དེ་སློབ་མ་ཚོར་འགྲིམ་འགྲུལ་ལས་འཛོལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཉམས་ལེན་དང་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་པར་བྱས་ཤིང་། རྟོག་བཟོའི་འགྲིམ་འགྲུལ་ཁོར་ཡུག་ལ་སློབ་མ་ཚོའི་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དང་། སློབ་མ་ཚོས་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཤེས་ཁར་འགྲིམ་འགྲུལ་བདེ་འཇཌ་ཀྱི་རྒྱུན་ཤེས་དང་ཚད་ལྡན་ཚད་གཞི་ཁག་སློབ་མ་ཚོའི་སེམས་ལ་འཇཌ་ཡོད།

  --    --

  འགན་འཁུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ། སྐལ་བཟང་གྲགས་པ།